بیتوته پرتابل جامع شامل ،کسب درآمد،و مقالات دانشگاهی

بهترین ها ی اینترنت را از سایت ما دانلود کنید با ضمانت هفت ستاره

دانلودمقاله مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع فلسفه مجازات در اسلام


دانلودمقاله مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع فلسفه مجازات در اسلام

چكيده:

 نويسنده در شماره نخست مقاله خود ابتدا به اين نكته مى پردازد كه درك درست از فلسفه مجازات ها در نظام جزايى، تاثير مهمى درشكل گيرى ساختار آن نظام و تعيين مجازات ها دارد. آنگاه به طرح مهم ترين نظريات دانشمندان غربى پيرامون فلسفه مجازات هاپرداخته و ضمن بيان اين نكته كه غالب اين ديدگاه ها تك بعدى است، نگاه همه جانبه اسلام در تشريع مجازات ها به ابعاد گوناگون حيات انسان را سبب برترى ديدگاه اسلام در فلسفه مجازات هامى داند. سپس به تشريح ديدگاه اسلام مى پردازد و به اين مسئله مبنايى تاكيد مى ورزد كه توجه اسلام به ابعاد اخروى حيات انسان،دريچه نوينى را در فلسفه مجازات ها مى گشايد و برپايه همين مبنامى توان گفت كه همه مجازات ها در اسلام برخاسته از رحمت الهى نسبت به مجرم و ساير انسان ها است. او سپس با استناد به روايات،آشكار مى سازد كه چگونه مجرمان با مجازات هاى دنيوى از عذاب اخروى رهايى مى يابند و بدين سان مجازات براى مجرم نيز جلوه گاه رحمت پروردگار مى گردد.

در عين حال از نظر اسلام، ابعاد فردى و اجتماعى در زندگى دنيوى انسان نيز در تشريع مجازات ها مورد توجه است و با مراجعه به آيات و روايات مى توان از تشفى خاطر بزه ديده و اصلاح و تربيت مجرم به عنوان ابعاد فردى و از اجراى عدالت، حفظ نظم اجتماع وجنبه هاى بازدارندگى مجازات ها به عنوان ابعاد اجتماعى مورد نظراسلام نام برد.

كليد واژگان: مجازات اسلامى، فلسفه مجازات، فلسفه احكام،كرامت انسانى، رحمت الهى، مجازات اخروى، حدود شرعى،قصاص، عدالت.

بر اساس معارف اسلامى، انسان از كرامت برخوردار است و اين امتياز او ناشى از برخوردارى او از اختيار، آزادى، علم و انديشه است. اين ويژگى ها به او امتياز بخشيده و موجب گشته تا انسان،تنها خليفه الهى بر روى زمين قرارگيرد ((206)) و مورد توجه وتكريم پروردگار واقع شود و بر ساير مخلوقات برترى و فضيلت يابد. ((207)) از آنجا كه به لحاظ منطقى، همه مجازات ها متضمن تحميل درد ورنج بر مجرم است و طبع انسانى آن را نپسنديده و در شرايط عادى آن را انتخاب نمى كند، معمولا اثرى ناخوشايند بر مجازات شونده دارد، لذا اين پرسش مطرح مى شود كه اگر انسان موجودى داراى كرامت است، چرا در اسلام به جاى باز پرورى مجرم، دست به مجازات و تنبيه او مى زنند؟ ((208))، زيرا اعمالى مانند شلاق زدن وحبس كردن، شخصيت و كرامت انسان را زير سؤال مى برد و اين درحالى است كه انسان مجرم به صرف ارتكاب جرم از انسانيت ساقط نمى گردد.

علاوه بر آنكه اين مجازات، موجب ايجادمحدوديت در اختيار و آزادى انسان كه از صفات و ويژگى هاى كرامت بخشى اوست مى گردد. قبل از بررسى اين پرسش ذكر چندنكته لازم است:

1 - بر خلاف بسيارى از ديدگاه هاى موجود در فلسفه مجازات كه بر حفظ كرامت مجرم استوار نيست - كه در صفحات بعدى ذكر مى گردد - در ديدگاه اسلام، مجازات مجرم نيز در فرايند نگاه انسانى به مجرم و از باب لطف و رحمت بر او به شمارمى آيد ((209)) و با كرامت انسانى او در تنافى نيست هر چند درپاره اى از موارد، رعايت مصالح عموم جامعه اقتضاهايى دارد كه در جاى خود به تفصيل طرح مى شود .

2- بحث فلسفه مجازات از اين روى حائز اهميت است كه چگونگى اجراى آن به ويژه در تعيين تعزيرات كه بسته به نظرقاضى است همواره بايد مد نظر قانونگذار باشد. اگر هر يك ازوجوه فلسفه مجازات در اسلام ثابت شد و يا از اهميت بيشترى برخوردار بود، مى بايست نوع و مقدار مجازات به گونه اى باشد كه تامين كننده فلسفه آن باشد، زيرا در غير اين صورت كارايى خود رااز دست مى دهد.

همانطور كه هرگاه در غرب هر يك از آرا موجود در فلسفه مجازات مطرح شد در تحول نظام قضايى و كيفيت مجازات اثرگذار بود، يكى از آثار مستقيم فلسفه مجازات، تاثير آن در شكل دهى اصول حاكم بر مجازات مى باشد كه در قسمت دوم مقاله ذكرمى شود.

4- در اين مقاله سعى شده تا بيشتر روى مطالبى بحث و تحقيق صورت گيرد كه كمتر مورد توجه واقع شده است و آن فلسفه مجازات در اسلام مى باشد. لذا مباحث مقدماتى و نظريات انديشمندان غربى و غير آن به صورت خلاصه و در حد نياز طرح مى گردد و از آنجا كه بحث فلسفه مجازات در كتب فقهى، بسيارمحدود مطرح شده است، سعى شده با يارى گرفتن از آيات وروايات و بيانات انديشمندان مسلمان به بررسى فلسفه مجازات ازديدگاه اسلام بپردازيم .

فلسفه دين و فلسفه احكام مجازات و كيفر، يكى از نهادهاى هر جامعه است كه مى توان ازفلسفه و حكمت هاى نهفته در آن سخن گفت. اما در اين جا مراد ازفلسفه به معناى عام آن كه بحث از هستى شناسى باشد، نيست،بلكه مراد، تامل نظرى و تحليل و كاوش عقلانى درباره يك پديده است كه در مجازات، بحث از مبانى و اهداف آن، صورت مى گيرد،همانگونه كه فلسفه دين به مثابه كوششى براى بررسى عقلانى دعاوى يك دين معين، تلقى مى شود و همواره از تعلق خاطر به يك دين خاص يا قسمتى از دين آغاز مى گردد، ولى در حقيقت هدف ازآن، داورى در باره آن دين خواهد بود. اين بررسى مى تواند خارج ازشرايط ى كه ما در آن به صراحت به دين بما هودين، دلبسته شده ايم به حساب آيد. ((210)) بحث از فلسفه احكام، يعنى كوششى عقلانى براى دستيابى وشناخت مصلحت و مفسده نوعيه اى كه زيربنا و اساس يك حكم شرعى است و رسيدن به اهدافى كه براى وضع اين قوانين در نظرگرفته شده است. لذا فلسفه احكام الزاما به معناى بررسى عقلانى جداى از شرع نيست، به خلاف فلسفه دين كه كوشش عقلانى برون دينى است. البته سخن از فلسفه احكام و فلسفه مجازات، بحثى درون دينى اما اعم از مباحث فقهى - به معناى تعيين وظيفه مكلف - خواهد بود. البته حائز توجه است كه هرچند كوششى عقلانى است اما ابزار و شواهدى كه عقل با كاوش و تامل در آنها به مقصود نائل مى شود، همواره از قضاياى مستقل عقلى نيست، بلكه عقل براى شناخت درست فلسفه احكام و مصون ماندن از آنچه شايد رهزن عقل گردد، از خود دين و بيانات وارد در آن كمك مى گيرد تا بتواند به فلسفه اى كه مد نظر شارع مقدس در تشريع اين حكم بوده، پى ببرد، همانگونه كه در روايات متعددى - مانند آنچه شيخ صدوق(ره) در كتاب علل الشرائع جمع آورى كرده است - به فلسفه و حكمت احكام اشاره شده است.

البته براى پى بردن به هدف واقعى قانونگذار - علاوه برتصريحات او - كوشش عقلانى با مطالعه تحليلى و نسبت سنجى ميان اجزاى مختلف نظام حقوقى نيز مفيد است .

شناخت اهداف كلى و كلان يك نظام حقوقى - كه در اديان الهى، سعادت ورستگارى انسان و جامعه است - و مطالعه در شيوه اجراى مجازات ها مانند اجراى علنى برخى از آنها و اختيار جلسه غيرعلنى توسط قاضى و كيفيت سقوط برخى از مجازات ها و تبديل قصاص به پرداخت ديه و سقوط كيفر يا تخفيف آن در اثر توبه مجرم نيز، انسان را در شناخت فلسفه و اهداف مجازات يارى مى كند.

فصل اول : ضرورت مجازات و فلسفه آن در اين فصل، بحث را از ضرورت مجازات آغاز كرده و در ادامه به فلسفه مجازات و بيان ديدگاه هاى مختلف مى پردازيم:

1- ضرورت مجازات در هر جامعه اى حقوق ويژه اى براى افراد آن در نظر مى گيرند،مانند حق حيات، حق آزادى، حق برخوردارى از امنيت، حق مالكيت و ده ها حقوق ديگر كه برپايى نظام آن اجتماع و حيات آن، منوط به رعايت آن حقوق است و اگر اجازه نقض اين حقوق داده شود، ديگر نظم و تعادل جامعه از دست رفته و حقوق فردى واجتماعى افراد پايمال مى شود. بر اين اساس در همه جوامع - حتى جوامع بدوى - براى حفظ نظم و ثبات جامعه، بر اجراى يك سلسله مقررات پافشارى مى كنند تا در پرتو اجراى آن، نظم وتعادل جامعه تامين شود. در اين راستا، مجازات مجرم توجيه پيدامى كند و مجازات او در راستاى ترجيح مصالح عاليه جامعه برمصلحت افراد است، زيرا انسان هاى ديگرى كه در جامعه زندگى مى كنند نيز داراى كرامت هستند و ما نمى توانيم به صرف حفظ كرامت يك فرد به او اجازه دهيم به دلخواه عمل كند و در اين ميان متعرض حق حيات، حق مالكيت، حق آزادى و سائر حقوق افرادشود كه خود از ويژگى هاى كرامت ساير انسان ها است. همان طوركه برخوردارى انسان از اختيار و قدرت انجام عمل از ويژگى هاى ممتاز اوست، اما انجام عمل از روى اختيار، انسان را در قبال آن مسئول مى سازد و بايد پاسخگوى اعمال خود باشد .

در حقوق جزا به منظور دفاع از نظم عمومى، منافع عمومى، حفظ ارزش ها و حمايت از افراد و حقوق آنان، واكنش هايى را در نظرمى گيرند و وظيفه اعمال مجازات ها را در مقابل كسانى كه به حقوق عمومى تعرض مى كنند بر عهده حكومت ها گذارده اند، پس از همين جا ضرورت مجازات مرتكبان جرم روشن مى شود . لذامى بينيم در حديث حنان بن سدير، امام باقر(ع) مى فرمايد : «حد يقام في الارض ازكى فيها من مطر اربعين ليلة وايامها»، ((211)) «حدى كه بر روى زمين اقامه مى شود، براى آن از باران چهل شبانه روزى مفيد تر است».

همان طور كه وجود آب براى ادامه حيات بر روى كره زمين لازم و ضرورى است، ضرورت اقامه حدود الهى نيز همينگونه مى باشد،بلكه مانند باران چهل شبانه روز است كه موجب سيراب شدن زمين و جانداران موجود در آن و رشد گياهان مى شود. همين مضمون در چند روايت ديگر نيز از پيامبر اسلام(ص) ذكر شده است . ((212)) ابوبصير به واسطه چند راوى در حديثى طولانى نقل مى كند كه اميرالمؤمنين على(ع) هنگام اجراى حد زنا كه به اصرار و اقرار خودزن صورت مى پذيرفت، روى به آسمان كرد و فرمود : «اللهم انه قد ثبت عليها اربع شهادات و انك قد قلت لنبيك(ص) فيمااخبرته من دينك : يا محمد من عطل حدا من حدودي فقد عاندني وطلب بذلك مضادتي». ((213)) «بارالها ! به درستيكه بر اين زن چهار بار شهادت(و اقرار به اين عمل) ثابت شده است، و به درستى كه در ضمن آنچه از دينت به پيامبرت(ص) خبر دادى، فرمودى : اى محمد ! هر كه حدى ازحدود مرا تعطيل كند، با من دشمنى كرده و با اين عمل خواستارمقابله با من شده است.» اين حديث نيز، گوياى ضرورت اجراى مجازات و جايگاه ويژه ومهم حدود الهى است كه به سادگى نمى توان از آن گذشت.

با توجه به اين نكته كه خداوند، تعطيلى آن را به معناى مقابله با خودقلمداد كرده و از طرفى براى ذات بى نياز الهى، نفعى در تشريع احكام وجود ندارد و تنها براى تعالى و كمال انسان ها وضع شده اند، فايده و ضرورت آن در حيات مادى و معنوى جامعه بشرى به خوبى روشن مى شود .

2- نظريات مختلف در فلسفه مجازات فلسفه مجازات ((214)) و چگونگى توجيه اخلاقى آن، همواره مركز گفتگوها بين حقوقدانان، فيلسوفان، و جامعه شناسان بوده است. در ديدى كلى مى توان از دو منظر كاملا متفاوت به اين موضوع پرداخت : ديدگاه گذشته نگر و ديدگاه آينده نگر .

در ديدگاه گذشته نگر، نتايج بعدى مجازات ملاك نيست، بلكه تاكيد برخطايى است كه مجرم انجام داده است، همانگونه كه ارسطو هدف از اعمال مجازات را، ترميم خطاهاى گذشته مى داند.لذا اين نظريه بر مفاهيمى از قبيل استحقاق و تناسب جرم ومجازات تاكيد دارد. ديدگاه آينده نگر نيز بر پايه توجيه مجازات بر اساس تحصيل اهدافى در آينده استوار است، اهدافى كه انتظارمى رود به واسطه مجازات و يا نوع خاصى از آن، تامين گردد كه منشا آن را بايد در زمان افلاطون جست و جو كرد. ((215)) در ادامه، خلاصه اى ((216)) از نظريات معروف در فلسفه مجازات را ذكر كرده تا امكان مقايسه ميان نظريات آنان و نظريه اسلام به وجود آمده و در تبيين اصل بحث نيز مؤثر باشد. در دو نظريه نخست، هدف مجازات با توجه به حق قربانيان جرم، توجيه مى گردد و در چند نظر بعدى، هدف مجازات با توجه به مجرم وجرم او و جامعه تعيين مى گردد.

نظريه اول : تشفى خاطر و ارضا در نظريه «تشفى خاطر» ((217))، هدف مجازات با توجه به حق قربانيان جرم توجيه مى گردد و اعتبار مجازات، ناشى از رضايت خاطرى است كه در قربانى جرم و اطرافيان وى ايجاد مى كند.مجازات، وسيله انتقام و اقناع احساس رنجشى است كه به طورطبيعى در قربانى ايجاد شده و ترديدى نيست كه اين احساس رنجش زمانى تسكين مى يابد كه عامل ايجاد آن دستگير و درمحضر عدالت حاضر شود. اگر قربانيان جرايم،اميدى به سپرده شدن مجرمين به دست عدالت نداشته باشند، خودشان قانون را به دست مى گيرند و اين امر به انتقام ها و ضد انتقام هاى نامنظم منجرمى گردد .

نظريه دوم : جبران خسارت در نظريه جبران خسارت ((218)) نيز هدف مجازات با توجه به حق قربانيان جرم و جبران خسارت بزه ديده، توجيه مى گردد. طبق اين نظريه، بازگرداندن و جبران خسارتى كه بزه ديده متحمل شده است هدف مجازات مى باشد. زندانى كردن سارق - به ويژه باتوجه به ارتزاق زندانى از ماليات - و حتى با ملاحظات مربوط به اقناع حاصل از تماشاى مجازات مجرم، از ديد قربانى در برابرضررى كه متحمل شده است، جبران خسارتى ناچيز و اندك است.بنابراين، ايده اصلى در نظريه جبران اين است كه نظام كيفرى، زيان هاى وارده بر قربانيان جرايم را تا جايى كه امكان داردجبران كند، مانند محاسبه خسارات وارده بر قربانى و كار كردن مجرم در زندان و پرداخت بدهى او پس از كسر هزينه هاى زندان،به قربانى .

نظريه سوم :نظريه فايده اجتماعى «ژان ژاك روسو» در كتاب «قرارداد اجتماعى»، مجازات را با در نظرگرفتن فايده اجتماعى آن ((219)) توجيه مى كند. او معتقد است كه افراد بشر كه آزاد به دنيا آمده و آزادانه در طبيعت زندگى مى كنند،به تنهايى قادر به حفظ خود و دفاع در مقابل عوامل طبيعى نيستند.بنابراين براى محافظت خود به دور يكديگر گرد آمده و با هم «قرارداد اجتماعى» منعقد مى كنند. در چنين جامعه اى هرگاه كسى مرتكب جرم شود، با ميل و اراده، قراردادى را كه با جامعه بسته بود نقض كرده است و حكم مجازات، اعلام مى كند كه اين شخص قرارداد اجتماعى را نقض كرده است و عضو جامعه نيست و چون تعهد خود را لغو كرده بايد به عنوان پيمان شكن، تبعيد و يا به اسم دشمن جامعه، نابود گردد و جامعه حق دارد كه چنين فردى را به مجازات برساند.

«بكاريا» ((220)) نيز معتقد بود كه غرض از مجازات آن است كه متهم و ديگران در آينده مرتكب چنين جرمى نشوند و از اين مسير، سودى نصيب جامعه مى گردد.

«بنتام» نيز اين هدف را مطمح نظر قرار داده است.

نظريه چهارم : كاهش جرم، پيشگيرى و ارعاب عده اى بر اين باورند كه مجازات با دوشيوه مهم پيشگيرى ((221)) وارعاب، ((222)) ميزان جرم را كاهش مى دهد. اين نظر و نظريه بعدى نيز بر اصالت فايده استوار است . بر اين اساس اگر براى مجرم، ط ى مدت خاصى موانعى وجود داشته باشد - مثلا زندانى گردد - باعث كاهش ميزان كل جرايم ارتكابى در طول زندگى فردمى گردد و كمترين حد آن، اين است كه ط ى مدت حبس، مرتكب جرم ديگرى نخواهد شد.

ايده محورى ارعاب اين است كه ترس ازدستگيرى و اجراى كيفرى، مجرمين را از ارتكاب جرم منصرف مى كند. در نتيجه، مجازات باعث كاهش وقوع جرم خواهد شد واگر كيفر ارعابى صورت نگيرد، ممكن است ديگر افراد جامعه نيزمرتكب جرم شوند. در اين توجيه، علاوه بر مجرم، كل افرادجامعه مورد توجه قرار دارند.


مبلغ قابل پرداخت 5,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۷ بهمن ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 15

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید3 دی1396 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای شناسایی ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک (نسخه جدید)

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک (نسخه جدید)

آموزش جدیدترین و بهترین راه افزایش قد کودکان و بزرگسالان با متد گرو تالر داینامیک دکتر فیلیپ میلر افزایش قد با متد گروتالر داینامیک بعد از بلوغ از ۶ تا ۱۲ سانتیمتر افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک چیست؟دکتر فلیپ میلر محقق سلامت،متخصص درمانهای طبیعی و فوق تخصص ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

دانلود کتاب مجربات باقر(نایاب)

دانلود کتاب مجربات باقر(نایاب)

همانطور که شاهد هستیم امروزه کتابهای دعا وطب سنتی در بازار زیادند اما متاسفانه به دلیل سخت ونا مفهوم یا نا قص بودن یا حتی غیر عملی بودن دستورات اینگونه کتابها ابدا قابل استفاده نیستند : جای تعجب اینجاست که با وجود غنی بودن علوم قرآن واهل بیت علیهم السلام در این زمینه ها ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) فیک کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) وضعیت پکیج : کاملا فعال تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید. ما درآمد شما را تضمین می کنیم. واقعا ده میلیون تومن درآمد ماهیانه هیچ چیز خاصی نیست. اینقد واسه خودتون بزرگ و دست نیافتنیش نکنین دوستان من اگه به ضمیرناخودآگاه خودتون القا کردین که اون بزرگه و شما ...

پاورپوینت آموزشی نرم افزار حسابداری هلو

پاورپوینت آموزشی نرم افزار حسابداری هلو

تعداد اسلاید ها : 63 نوع فایل : Powerpoint این نرم افزار کلیه عملیات مرتبط با حسابداری ، خرید و فروش ، انبارداری ، گردش چک و بانک را ساده نموده است. همچنین به کاربران کمک میکند تا کلیه عملیات مالی و کنترل فروشگاه خود را با سرعت و امنیت بالا در دست داشته باشد. قابلیت اتصال به تمامی ...

دانش خانواده و جمعیت ویراست دوم - پاییز 95 - جمعی از

دانش خانواده و جمعیت ویراست دوم - پاییز 95 - جمعی از

«دانش خانواده و جمعیت» دانشگاه پیام نور تخفیف آغاز سال تحصیلی شامل این محصول شده است.کامل به همراه تست های رسمی این درس از سال تحصیلی 92 تا سال 96 بازدید کننده گرامی توجه فرمایید قیمت این محصول در اکثر فروشگاه ها با تعداد صفحه های کمتر در حدود 10 هزار تومان ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

دانلود فیلم آموزش ویدئویی نرم افزار حسابداری هلو

دانلود فیلم آموزش ویدئویی نرم افزار حسابداری هلو

کاملترین مجموعه فیلم و کتاب و پاورپوینت آموزش ویدئویی نرم افزار هلو در اینترنت برای دانلود آن لحظه ای شک نکنید زمان کل فیلم ها : 5 ساعت نوع فایل : ویدئویی کیفیت HD تعداد : 106 فایل ویدئویی در 8 فایل زیپ شده قابل پخش در موبایل ، کامپیوتر یا دستگاه های پخش ...

بینهایت ممبر واقعی برای کانال تلگرام

بینهایت ممبر واقعی برای کانال تلگرام

۱۰۰% رایگان، افزایش بینهایت اعضای کانال تلگرام، ۱۰۰% واقعی افزایش ممبر تلگرام. ما در مجله اینترنتی نودوهشتیها روش های مختلفی رو واسه افزایش ممبر اعضای کانال تلگرام براتون به صورت خیلی ساده و مفید آموزش میدیم روش های مختلف افزایش ممبر کانال تلگرام هر روش یک سری خوبی ها و ...

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم قبل از هر چیزی اجازه دهید به این نکته اشاره کنم که هنگام خرید کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم، دقت کنید شماره ی تماس مسئول و پشتیبان فروش درج شده باشد در غیر اینصورت آن خرید قابل اطمینان نیست. متاسفانه بعضی افراد با کپی تبلیغات کتاب و ...

کسب درآمد در هر 3 دقیقه 5000 تومان

کسب درآمد در هر 3 دقیقه 5000 تومان

برای اینکه از همین امروز صاحب کسب و کار میلیونی شوید کافیست فقط چند دقیقه وقت بگذارید و توضیحات زیر را بخوانید. کسب درآمد میلیونی بدون نیاز به اینترنت شما توسط این پکیج میتوانید در هر 3 دقیقه 5000 تومان درآمد کسب کنید. اگر شما فرد بیکاری هستید اگر ...

مجموعه 5000 نقشه ویلایی بسیار زیبا سه بعدی

مجموعه 5000 نقشه ویلایی بسیار زیبا سه بعدی

نقشه ویلا, نقشه های ویلایی , نقشه های مسکونی و ویلایی,نقشه خانه های ویلایی, خانه های ویلایی بسیار زیبا,انواع نقشه خانه های ویلایی,نقشه ویلایی و مسکونی ,جدیدترین پلان های ساختمانهای ویلایی,مسکونی,آپارتمانی و اماکن عمومی,پلان ساختمان های ویلایی, مجموعه 5000 نقشه ویلایی بسیار ...

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

- ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps ردیابی و کنترل از از راه دور ، با وارد کردن شماره موبایل نرم افزار ردیاب شماره موبایل کاملا ایرانی و فارسی بدون نیاز به فعال بودن GPS گوشی شما و طرف مقابل با استفاده از این نرم افزار ردیاب شماره موبایل فرزندان و افراد ...

کاربر رایانه - سوال های تستی با جواب

کاربر رایانه - سوال های تستی با جواب

دانلود نمونه سوالات رشته کاربر رایانه همراه با جواب سوالات منتشر شده از سوی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور قالب سوالات : Pdf ساعت استاندارد : 300 ساعت کداستاندارد : 3/0/1/24/42-3 ...

خلاصه ی کتاب دانش خانواده و جمعیت + 700تست

خلاصه ی کتاب دانش خانواده و جمعیت + 700تست

خلاصه کتاب دانش خانواده و جمعیت براساس کتاب جمعی از نویسندگان از انتشارات معارف، به انضمام تست های تالیفی جامع و بانک نمونه سوالات دانشگاه پیام نور از این مبحث با پاسخنامه، مناسب برای تمامی دانشجویان دانشگاه پیام نور با کد رشته 1233043 . محتویات محصول :نکات مهم و کلیدی فصول ...

پاورپوینت آموزشی نرم افزار حسابداری پارمیس

پاورپوینت آموزشی نرم افزار حسابداری پارمیس

تعداد اسلایدها : 47 نوع فایل :Powerpoint عنوان ها: معرفی نرم افزار پارمیس گام اول: پشتیبان گیری گام دوم:کنترل مانده حساب مشتریان گام سوم:کنترل مانده حساب بانک ها گام چهارم:کنترل مانده صندوق ها گام پنجم:کنترل اسناد دریافتی گام ششم:کنترل اسناد پرداختی گام هفتم:کنترل موجودی ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

دانلود رایگان فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

دانلود رایگان فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

آموزش رانندگي به زبان فارسي آموزشي كاملا فارسي و صد در صد اورجينال آيا مي خواهيد تمام فوت و فن رانندگي را به طور كامل بدانيد؟ آيا مخواهيد تنها با يكبار امتحان رانندگي قبول شويد؟ آيا چندين بار تست رانندگي داده و قبول نشده ايد؟ بهترين روش آموزش رانندگي در منزل ...

دانلود کتاب آموزش حکاکی های فانتزی روی چرم

دانلود کتاب آموزش حکاکی های فانتزی روی چرم

حکاکی روی چرم از نظر اصول کار و تکنیک، تشابه زیادی به قلمزنی روی فلز دارد. این تکنیک شاید در خارج از کشور رواج بیشتری داشته باشد اما سابقه تاریخی آن بر روی جلدهای ایرانی هر چند با موتیف های محدودتر، کاملاً مشهود است. برجستگی ها و فرورفتگی های منقوش روی چرم به وسیله قلم های ...

اینترنت اشیا-پاورپوینت Internet of Things (IoT) -powerpoint

اینترنت اشیا-پاورپوینت Internet of Things (IoT) -powerpoint

اینترنت اشیا-پاورپوینت Internet of Things (IoT) -powerpoint پاورپوینت آماده اینترنت اشیا جهت ارائه در کنفرانس و سمینار و پروژه دانشجویی. همراه با فیلم و عکس مشخصات فایل: فرمت: powerpoint حجم: 15.9 MB ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به تغییرات تلگرام 1دی1396 کسب ...

دانلود5 نمونه فاکتور آماده با فرمت ورد ، اکسل و

دانلود5 نمونه فاکتور آماده با فرمت ورد ، اکسل و

امروز برای شما عزیزان طرح های لایه باز انواع فاکتور فروش را برای شما آماده کرده ایم که به چهار صورت فایل لایه باز،فایل ورد،فایل اکسل و عکس می باشد فاكتور فروش رسمي مورد تاييد اداره دارايي لايه باز با قابليت ويرايش صورتحساب فروش كالا و خدمات ويژه اشخاص حقوقي يا اشخاص حقيقي ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت اگر هدف شما، کسب درآمد می باشد، حتما توصیه می کنیم کانال زیر رو تو تلگرامتون ببینید. لازم نیست عضو کانال بشین. عبارت Miliooni@ رو توی جستجوی تلگرامتون بزنید و روی کانال باز ...

دانلودکتاب آموزش هنر پته دوزی+120نمونه سوال با

دانلودکتاب آموزش هنر پته دوزی+120نمونه سوال با

دانلود کتاب آموزش هنر پته دوزی یکی از رو دوزی‌های زیبای ایران پته دوزی است و هنری است که اختصاص به زنان خوش ذوق در استان کرمان دارد و زیبایی خیره کننده و چشم نوازی دارد مواد تشکیل دهنده پته شامل عریض (پارچه زمینه) و ریس (نخ‌های رنگین) می‌باشند چنانچه فرد علاقمندی هنر ...

نرم افزارکنترل گوشی فرزندان وهمسر(فوق حرفه ای وVIP)

نرم افزارکنترل گوشی فرزندان وهمسر(فوق حرفه ای وVIP)

نرم افزارکنترل گوشی فرزندان وهمسر(فوق حرفه ای وVIP) از جمله گزارشاتی که می توانید با این پکیج به آن ها دسترسی داشته باشید و برای شما ارسال می کند عبارتند از: SMS های ورودی، خروجی بدون امکان حذف شدن و ارسال گزارش لحظه ای به همراه شماره فرد و متن پیام، تماس های ورودی،خروجی و از ...

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوالات عملی ICDL2 همراه با جواب (ویندوز - اینترنت و ایمیل ) تعداد فایل : 7 نوع فایل : Pdf ...

خراسان جنوبی بیرجند

اعتبار ما اعتماد شما

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما