بیتوته پرتابل جامع شامل ،کسب درآمد،و مقالات دانشگاهی

بهترین ها ی اینترنت را از سایت ما دانلود کنید با ضمانت هفت ستاره

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 146
  • بازدید دیروز : 132
  • بازدید کل : 113611

پیوند ها

توليد موتاسيون در گياه نعناع فلفلی با استفاده از موتاژن EMS


توليد موتاسيون در گياه نعناع فلفلی با استفاده از موتاژن EMS

 فهرست مطالب

صفحه

عنوان

1

چکیده.............................................................................................................................................

 

فصل اول: مقدمه و کلیات

2

1-1 مقدمه

3

1-1-1 اهمیت موضوع

4

1-1-2 فرضیات

4

1-1-3 اهداف پژوهش

5

1-2 کلیات

5

1-2-1 گیاه شناسی

6

1-2-2 نیازهای اکولوژی

6

1-2-3 خواستگاه و دامنه انتشار

7

1-2-4 خواص دارویی

7

1-2-5 موارد استفاده

8

1-2-6 مواد موثره و اجزاء اسانس

8

1-2-7 کشت بافت

9

1-2-7-1 انواع کشت بافت گیاهی

10

1-2-7-2 بررسی اثرات فاکتورهای مختلف در محیط کشت

10

1-2-7-3 نمک‌های غیرآلی

11

1-2-7-4 ویتامین‌ها

11

1-2-7-5 منبع انرژی

11

1-2-7-6 میواینوسیتول

12

1-2-7-7 عوامل فیزیکی

12

1-2-7-8 ریزنمونه

12

1-2-7-9 چگونگی انتخاب محیط کشت

13

1-2-7-10 ریزازدیادی گیاهان از طریق کشت بافت

13

1-2-7-11ریشه‌زائی

14

1-2-8 تعریف موتاسیون (جهش)

صفحه

عنوان

14

1-2-8-1 تاریخچه استفاده از موتاسیون

15

1-2-8-2 سطوح ایجاد موتاسیون

15

1-2-8-3 انواع موتاسیون

16

1-2-8-4 موتاژن (عامل جهش‌زا)

16

1-2-8-4-1 انواع موتاژن

16

1-2-8-4-2 عوامل شیمیایی جهش‌زا

18

1-2-8-4-3 مواد گیاهی مورد تیمار

18

1-2-8-4-4 اصلاح به روش موتاسیون

19

1-2-8-4-5 اهمیت موتاسیون در اصلاح نباتات.

19

1-2-8-4-6 موفقیت موتاسیون

19

1-2-8-4-7 روش‌های جدید استفاده از موتاسیون

20

1-2-8-4-8 هدف موتاسیون مصنوعی

21

1-2-9 روغن‌های اسانس

22

1-2-9-1 جداسازی و شناسایی مواد تشکیل دهنده روغن اسانسی گیاه

 

فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده

23

2-1 کشت بافت

24

2-2 اثر موتاژن‌ها در ایجاد تنوع در صفات مختلف

26

2-3 اثر موتاسیون اتیل متیل سولفانات در ایجاد تنوع در سطوح مختلف

 

فصل سوم: مواد و روش‌ها

32

3-1 مواد گیاهی

32

3-2 کشت بافت

32

3-2-1 تهیه محلول ذخیره محیط‌های کشت

33

3-2-1-1 تهیه محلول ذخیره ماکرو

34

3-2-1-2 تهیه محلول ذخیره عناصر میکرو

34

3-2-1-3 تهیه محلول ذخیره آهن-سدیم

35

3-2-1-4 تهیه محلول ذخیره ویتامین

35

3-2-2 تهیه محیط کشت

صفحه

عنوان

36

3-2-3 ضدعفونی نمونه‌های گیاهی

36

3-2-3-1 ضدعفونی اندام گیاه

37

3-2-4 تهیه ریزنمونه

37

3-2-5 بهینه سازی محیط کشت

37

3-2-6 بررسی نمونه‌های کشت شده

38

3-2-7 تیمارهای مورد استفاده

38

3-2-7-1 روش تهیه استوک EMS

39

3-2-7-2 روش اعمال تیمارهای EMS در گیاه کشت بافتی

39

3-2-7-3 روش اعمال تیمارهای EMS در مزرعه

39

3-2-7-4 روش شستشوی تیمارها

40

3-3 استخراج مواد موثره گیاهی

40

3-3-1 روش‌های استخراج اسانس

40

3-4 آنالیز اجزاء اسانس

41

3-5 آنالیزهای آماری

 

فصل چهارم: نتایج و بحث

42

4-1 بررسی نمونه‌های کشت بافتی

45

4-2 تاثیر EMS برروی خصوصیات مرفولوژیکی گیاه

46

4-2-1 اثر دوز EMS و زمان برروی طول ساقه

47

4-2-2 اثر دوز EMS و زمان برروی طول ریشه

47

4-2-3 اثر دوز EMS و زمان برروی تعداد برگ

48

4-2-4 اثر دوز EMS و زمان برروی تعداد ریشه جانبی

49

4-2-5 اثر دوز EMS و زمان برروی تعداد جوانه

50

4-2-6 اثر دوز EMS و زمان برروی متوسط طول برگ

51

4-2-7 اثر دوز EMS و زمان برروی تعداد ریشه

51

4-3 ضریب همبستگی بین صفات و خصوصیات مورد بررسی

52

4-4 استخراج اسانس

52

4-4-1 آنالیز و شناسایی کمی و کیفی اجزای موجود در اسانس

صفحه

عنوان

53

4-4-2 نتایج آزمایشگاهی

53

4-4-3 نتایج مربوط به طیف کروماتوگرام گازی گیاه

54

4-4-4 ترکیبات تشکیل دهنده اسانس

 

فصل پنجم: نتیجه‌گیری

55

5-1 بحث

55

5-1-1 کشت بافت گیاهی..............................................................................................................

56

5-1-2 اثرات موتاژن EMS .........................................................................................................

60

5-2 نتیجه‌گیری..............................................................................................................................

61

5-3 پیشنهادات...............................................................................................................................

62

فهرست منابع فارسی.......................................................................................................................

64

فهرست منابع انگلیسی....................................................................................................................

71

پیوست‌ها.........................................................................................................................................

75

چکیده انگلیسی...............................................................................................................................

 

فهرست جداول

صفحه

عنوان جدول

33

جدول 3-1 ترکیبات محیط کشت پایه MS...............................................................................

34

جدول 3-2 جدول عناصر پرمصرف MS با غلظت X10.........................................................

34

جدول 3-3 جدول عناصر کم مصرف MS با غلظت X100....................................................

35

جدول 3-4 محلول ذخیره آهن، ویتامین و اسیدهای آمینه با غلظت X100...............................

41

جدول 3-5 شرایط دستگاه GC-MS.......................................................................................

46

جدول 4-1 تجزیه واریانس اثر متقابل دوزEMS و زمان برروی طول ساقه گیاه نعناع فلفلی...

47

جدول 4-2 تجزیه واریانس اثر متقابل دوزEMS و زمان برروی طول ریشه گیاه نعناع فلفلی..

47

جدول 4-3 تجزیه واریانس اثر متقابل دوزEMS و زمان برروی تعداد برگ در ساقه گیاه.......

48

جدول 4-4 تجزیه واریانس اثر متقابل دوزEMS و زمان برروی تعداد ریشه جانبی گیاه.........

49

جدول 4-5 تجزیه واریانس اثر متقابل دوزEMS و زمان برروی تعداد جوانه گیاه...................

50

جدول 4-6 تجزیه واریانس اثر متقابل دوزEMS و زمان برروی متوسط طول برگ.................

51

جدول 4-7 تجزیه واریانس اثر متقابل دوزEMS و زمان برروی تعداد ریشه گیاه....................

52

جدول 4-8 ضریب همبستگی بین صفات و خصوصیات مورد بررسی در گیاه نعناع فلفلی......

53

جدول 4-9 درصد اسانس و روش استخراج..............................................................................

54

جدول 4-10 میزان مواد موثره موجود در اسانس نعناع فلفلی....................................................

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل‌ها و پیوست‌ها

صفحه

عنوان شکل

5

شکل 1-1 شمائی از گیاه کامل نعناع فلفلی................................................................................

17

شکل 1-2 ساختار شیمیایی مواد جهش‌زا...................................................................................

53

شکل 4-1 کروماتوگرام گازی اسانس نعناع فلفلی......................................................................

58

شکل 5-1 نمای از مراحل تاثیر EMS برروی گیاه کشت بافتی................................................

59

شکل 5-2 مراحل رشد گیاهان مورد تیمار موتاژن در محیط کشت...........................................

59

شکل 5-3 تیمار اعمال شده در مزرعه........................................................................................

71

شکل الف-1 مراحل ضدعفونی گیاه...........................................................................................

71

شکل الف-2 تهیه ریزنمونه.........................................................................................................

72

شکل الف-3 مراحل انجام کار در اتاقک کشت..........................................................................

72

شکل الف-4 نمای از دستگاه انکوباتور......................................................................................

72

شکل الف-5 اعمال EMS در محیط کشت...............................................................................

75

شکل الف-6 اعمال EMS در مزرعه.........................................................................................

73

شکل الف-7 شستشوی تیمارهای کشت بافتی از EMS...........................................................

73

شکل الف-8 شستشوی بوته‌های تیمار شده در مزرعه...............................................................

74

شکل الف-9 نمای از بوته‌های تیمار شده در مزرعه..................................................................

74

شکل الف-10 مراحل اسانس‌گیری............................................................................................

74

شکل الف-11 نمای از دستگاه روتاری......................................................................................

 

 

 

 

فهرست نمودارها

صفحه

عنوان نمودار

42

نمودار4-1 طول ساقه.................................................................................................................

43

نمودار4-2 طول ریشه.................................................................................................................

43

نمودار4-3 تعداد برگ در ساقه...................................................................................................

44

نمودار4-4 تعداد ریشه جانبی.....................................................................................................

44

نمودار4-5 تعداد جوانه در ساقه.................................................................................................

45

نمودار4-6 متوسط طول..............................................................................................................

46

نمودار4-7 اثر غلظت EMS برروی طول برگ در گیاه نعناع فلفلی..........................................

48

نمودار4-8 اثر غلظت EMS برروی تعداد برگ در ساقه گیاه نعناع فلفلی................................

49

نمودار4-9 اثر غلظت EMS برروی تعداد ریشه جانبی گیاه نعناع فلفلی..................................

50

نمودار4-10 اثر غلظت EMS برروی تعداد جوانه گیاه نعناع فلفلی.........................................

 

 

 

 

فهرست علامت‌ها و اختصارها

معادل فارسی

معادل انگلیسی

علامت

اتیل متیل سولفانات

Ethyl Methane Sulfonate

EMS

کروماتوگرافی گازی توام با طیف سنجی جرمی

Gas Chromatography Mass Spectroscopy

GC-MS

اتیل اتان سولفانات

Ethyl Ethane Sulfonate

EES

بنزیل آدنین

Benzyladenine

BA

بنزیل آمینوپورین

Benzylaminopurine

BAP

ایندول-3- استیک اسید

Indole3-acetic acid

IAA

ایندول-3- بوتیریک اسید

Indole3-butric acid

IBA

نفتالین استیک اسید

1-Naphthaleneacetic acid

NAA

 

 

 

چکیده

 

نعناع فلفلی با نام علمی Mentha piperitaیکی از انواع گیاهان دارویی می‌باشد که به دلیل تولید اسانس‌های با ارزش در صنایع داروسازی و بهداشتی استفاده‌های فراوانی دارد. استفاده از مواد موتاسیون‌زا از قبیل EMS می‌تواند تغییرات جهش‌زای نقطه‌ای در گیاه ایجاد کند که در نهایت منجر به ظهور فنوتیپ جدید در این گیاه با ارزش شوید. لذا این پژوهش با انجام تیمارهای متعدد از غلظت‌های مختلف EMS روی سرشاخه‌های رشد یافته در محیط کشت MSبدون هورمون و با غلظت‌های 0/0% (به عنوان شاهد)، 05/0% و 01/0% و 005/0% از EMS و مدت زمان‌های مختلف (24 و48 ساعت) و همچنیندر قسمت مزرعه‌ای نیز از همین غلظت‌ها و زمان‌ها استفاده شد. ارزیابی‌ در داخل لوله آزمایش و مزرعه بطور همزمان انجام گرفت. پس از انتفال و رشد و نمو نمونه‌ها در شرایط in vitro، تیمارها با ماده جهش‌زا اتیل متان سولفانات مورد بررسی قرار گرفتند. فاکتورهای مختلف مورفولوژیکی از قبیل طول ساقه و تعداد ریشه رونده جانبی در سطح 1% و تعداد برگ و تعداد جوانه در ساقه در سطح 5% پاسخ معنی‌داری را نشان دادند. نتایج اين پژوهش نشان داد كه استفاده از مواد جهش‌زا در محیط کشت MS نقش بسزایی در تغییر فنوتیپی این گیاه دارویی دارد. غلظت 01/0%EMS بهترین نتیجه معنی‌دار را در سطح 1% و از کشت ریزنمونه‌های که شامل جوانه‌های جانبی و انتهایی بوده‌اند به‌دست آورده که برروی خصوصیاتی همچون طول ساقه، تعداد برگ و تعداد جوانه جانبی اثر داشت. آنالیز اسانس تیمارها نیز انجام شد که نتیجه آن بی‌اثر بودن این ماده اتیل متان سولفانات روی مواد اجراء اسانس این گیاه بوده است.

 

کلمات کلیدی: اتیل متیل سولفانات (EMS)، اجزاء اسانس، کشت درون شیشه‌ای، محیط کشت MS، نعناع فلفلی (Mentha piperita).

 

 

فصل اول

مقدمه و کلیات

 

1-1 مقدمه:

گیاهان به عنوان یکی از اجزاء طبیعت، از دیرگاه پشتوانه غنی نیازهای بشری بوده‌اند و می‌توان با اطمینان گفت تا زمانی که انسان در این کره خاکی به سر می‌برد، به گیاهان نیاز دارد (سلیمان زاده، 1377).

در بحث گیاهان دارویی، محدودیت‌های کاشت و نگهداری آن‌ها متعدد می‌باشد که از آن جمله می‌توان به کوتاه بودن فصل کاشت و یا برداشت بعضی از گونه‌های گیاهی، کمبود زمین‌های مناسب جهت داشت، ناچیز بودن مواد موثره حاصل از گیاه و غیره اشاره کرد (ثقه الاسلام و موسوی، 1385).

یکی از راه‌های رفع این محدودیت‌ها کشت بافت گیاهی[1] است. تکنیک‌های کشت بافت گیاهی درحال حاضر به عنوان یک ابزار قوی جهت رفع مشکلات اساسی و کاربردی بیولوژی گیاهی درآمده است.

استفاده از گیاهان به عنوان دارو از زمان‌های خیلی دور در معالجه انسان و دام مرسوم بوده است. در حال حاضر حدود یک سوم داروهای مورد استفاده دارای منشاء گیاهی می‌باشند. کشورهای آسیایی بخصوص هند، چین و ایران سابقه بسیار طولانی دراین زمینه دارند. این گیاهان مواد زیستی بخصوص و فعال با مقادیر بسیار کم تولید می‌کنند که تحت عنوان متابولیت‌های ثانویه نام‌گذاری می‌شوند.در عصر جدید، دانشمندان علوم گیاهی با استفاده از آخرین تکنیک‌های عملی کشت بافت گیاهی، توانسته‌اند از انواع گیاهان ترکیب‌های بسیار مفیدی را جهت مداوای بیماری‌های سخت و غیر قابل مداوا و موارد استفاده دیگر، بدست آورند. در طی چند دهه اخیر روش‎های متفاوتی با استفاده از بیوتکنولوژی[2] درزمینه پرورش محصولات گیاهی برتر ابداع شده است که از جمله آن‌ها می‌توان روش‌های ایجاد گونه‌های جهش یافته[3] و پلی پلوئید[4] را نام برد.

گیاهان دارویی فراوانی در کشور ما می‌رویند که بسیاری از آن‌ها از جمله نعناع فلفلی دارای طیف وسیعی از خواص دارویی می‌باشند. برهمین اساس بررسی و مطالعه گیاهان دارویی ایران با استفاده از ابزارهای امروزی ضروری به نظر می‌رسد. کشت سلول و بافت که به عنوان کشت درون شیشه‌ای[5] و یا کشت استریل نیز مطرح می‌شود، ابزاری مهم در مطالعات پایه و کاربردی بوده و دارای کاربردهای تجاری است (رجب‌بیگی و همکاران، 1385؛سونانداکوماری و همکاران[6]،2003). یکی از این کاربردها امکان ایجاد گیاهان ترانسژنیک با وارد کردن DNA تقریبا از هر منبع دیگری می‌باشد. شاید اولین قدم در زمینه کشت بافت گیاهی در سال 1756 توسط هنری لوئیس داهامل برداشته شد، زمانی که وی شاهد تشکیل کالوس[7] در حین مطالعه مواد التیام دهنده زخم‌های گیاهی بود (غضنفری[8]، 1994).

اساس تئوری کشت بافت گیاهی توسط گتلیت هابرلنت از آکادمی علوم آلمان در سال 1902، بعد از آزمایش‌های وی روی کشت تک سلول‌ها پیشنهاد گردید (هابرلنت[9]، 1902). توسعه روش‌های کشت بافت و زیست‌شناسی مولکولی برای تبادل DNA بین موجودات زنده غیر خویشاوند این امکان را می‌دهد که ژن‌های جدیدی از موجودات زنده خارج از سلسله گیاهی به درون گیاهان گیرنده وارد شوند. لذا مطالعه حاضر می‌تواند کمکی جهت بررسی و واکنش‌های گیاه نعناع فلفلی نسبت به تکنیک‌های مختلف کشت بافت و باززائی این گیاه از طریق کشت بافت و اثر مواد جهش‌زائی همچوناتیل متان سولفانات[10] (EMS) باشد، تا محققین دیگر بتوانند به مطالعه خواص دارویی یا تغییرات لازم در مواد موثره یا فعال (متابولیت‌های ثانویه) و یا مطالعات انتقال ژن در این گیاه بپردازند.

 

1-1-1 اهمیت موضوع

برای انجام کشت بافت نعناع فلفلی (Menthapiperita) از بخش‌های مختلف گیاه مانند ریشه، برگ، ساقه و گره استفاده شد (سونانداکوماری و همکاران، 2003؛ ساجانا و همکاران[11]، 2011). با توجه به اینکه روش معمول اصلاح و بهبود تولید متابولیت‌های ثانویه در گیاهان دارویی شامل کاشت آن‌ها در مزرعه و سپس برداشت و استخراج این مواد به روش‌های شیمیایی و غیره با مشکلات متعددی نظیر شرایط محیطی و زراعی، صرف زمان، هزینه و استفاده نیروی کار زیاد و همچنین خطرنابودی برخی از گیاهان دارویی کمیاب روبرو است، استفاده از روش‌های نوین از جمله کشت درون شیشه‌ای(invitro) ضرورت می‌یابد به همین منظور اولین بار در سال 1976 توسط زنیک تکنیک کشت سوسپانسیون سلول‌های گیاهی حاوی متابولیت‌های ثانویه انجام گرفت. البته در ارتقاء بیوسنتز متابولیت‌های دارویی در شرایط درون شیشه‌ای اغلب، گیاهانی انتخاب می‌شوند که بازده تولید متابولیت‌های با ارزش در آن‌ها بالا باشد (باقری و صفاری، 1387).

نعناع فلفلی به عنوان یک گیاه دارویی شناخته می‌شود (امیدبیگی، 1384،1389). تاکنون مطالعات زیادی در مورد تعیین مواد موثره نعناع فلفلی صورت گرفته است (کاظم الوندی و شریفان، 1388). موارد مصرف و خواص دارویی آن نیز به خوبی مطالعه شده است اما مطالعات کشت بافت و ایجاد جهش زیاد نبوده است. با توجه به اینکه تکثیر این گیاه از طریق بذر مشکل است (بدلیل بذور کم و نابارور)، بهترین و سریع‌ترین راه برای داشتن گیاه جهت مصارف صنعتی، کشت بافت است. همچنین با در نظر گرفتن اهمیت و خواص دارویی این گیاه، مطالعات کشت بافت و بهینه‌سازی محیط کشت جهت اهداف مختلف برای این گیاه ضرورت دارد.

 

1-1-2 فرضیات

1- کشت بافت یکی از راه‌های سریع در ازدیاد انبوه نعناع فلفلی می‌باشد.

2- نعناع فلفلی در محیط کشت همواره در دسترس برای اعمال هر گونه اعمال تیمار از قبیل جهش می‌باشد.

3- ایجاد جهش نقطه­ای تا چه میزانی می‌تواند بر روی مواد موثره و میزان اسانس تغییر ایجاد نماید.

 

1-1-3 اهداف پژوهش

1- آشنایی با تکنیک کشت بافت گیاه دارویی نعناع فلفلی و تکثیر آن در داخل شیشه.

2- بدست آوردن مقدار قابل توجه گیاه در حال رشد برای اعمال جهش نقطه‌ای در نعناع فلفلی.

3- بررسی تغییر در میزان مواد موثره گیاه در غلظت‌های مختلف ماده جهش‌زای EMS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 کلیات

1-2-1 گیاه شناسی

نعناع فلفلی با نام علمیMenthapiperitaL.و بـا نـام عمومیPeppermintازخانواده نعناعيان یکگیاه علفی چند ساله است که در رده‌بندی گیاهی از تیرهLamiaceae راستهLamialseو ردهRosidaeمی‌باشد (فوستر[12]، 1996؛پیرس[13]، 1999). برگ‌های آن بیضوی ، متقابل ، نوک تیز ،دندانه‌دار کمی پوشیده از کرک به درازای ۷-۴ سانتی‌متر و به عرض ۳-۲ سانتی‌متر است (فلمینگ[14]، 1998). گل‌ها کامل نامنظم، اکثراً دوجنس یا هرمافرودیت و مجتمع بهصورت گروهی در روی ساقه و در انتهای ساقه ظاهر می‌شوند گل‌ها در ماه‌هایمرداد و شهریور ظاهر می‌شوند (امیدبیگی، 1384،1389). رنگ آنها گلی روشن یا کم و بیش ارغوانی مایلبه بنفش می‌باشد و به تعداد زیاد نیز در مجاورت یکدیگر به نحوی مجتمع می‌شوند که مجموعاً در قسمت انتهای ساقه‌ها ، به صورت سنبله‌هایی با شکل ظاهری، بیضوی و نوک تیز جلوه می‌کند (شکل1-1). برخی از شاخه‌های این گیاه عقیم و عاری ازگل باقی می‌ماند. عمر گل‌ها بسیار کوتاه و مدت کمی پس از تشکیل از گیاهجدا می‌شود، میوه کپسول ، کوچک و به رنگ قرمز تیره است (امیدبیگی، 1384،1389).

 

 

شکل1-1شمائی از گیاه کامل نعناع فلفلی

 

از جمله ویژگی‌های تشریحی نعناع فلفلی، کرک‌های ترشحی اسانس در آن‌ است که دارای پایه یک یاچند سلولی منتهی به یک برجستگی ۴ تا ۸ سلولی و حتی بیشتر می‌باشد . اسانس ترشحشده نیز معمولاً خارج از جدار سلولزی ، در زیر کوتیکول جمع می‌گردد و اینخود باعث می‌شود که بشره در همان ناحیه کمی متورم جلوه نماید (امیدبیگی، 1384،1389).

اسانس گیاهنعناع فلفلی در ابتدای رویش گیاه در غده‌های پیکررویشی گیاه ساخته و ذخیرهمی‌شود . تعداد کل غده از حدود ۱۰۰ غده برای برگ‌های به طول ۲ میلی‌متر تاحدود ۷۵۰۰ غده برای برگ‌های ۲۵ میلی‌متری نعناع فلفلی متغیر است. برگ‌ها ۲تا ۷/۲ درصد و گل‌ها ۴ تا 6درصد اسانس دارند. ساقه‌ها معمولاً فاقد اسانسمی‌باشند. به‌طور متوسط مقداراسانس در اندام‌های هوایی گیاه ۱ تا 5/1 درصدگزارش شده است (امیدبیگی، 1384،1389).

 

1-2-2 نیازهای اکولوژیکی

نعناع فلفلی در طول دوره رویش به هوای نسبتا گرم و تابش نور کافی نیاز دارد. در طول دوره رویش نیاز به آب کافی دارد. اين گياه در مناطقي كه داراي زمستان‌هاي ملايم (حداقل دما 8 - درجه سانتي‌گراد) و خاك با PH بين 5-8 باشد قابل كشت است . به طور كلي خاك‌هاي اسيدي و زهكشي شده براي كشت نعناع فلفلي مناسب هستند، اين گياه زمستان را بصورت ركود به سرمي‌برد و در فصل بهـــار مجدداً رشد كرده و سرشاخه مي‌دهد (فصلنامه پژوهشی،1383).

 

1-2-3 خاستگاه و دامنه انتشار

گیاهان تیره نعناع طوری در کره زمین پراکنده شده‌اند که در اغلب نواحی یافتمی‌شوند ، ولی بیشینه انتشار آنها در منطقه مدیترانه است . امروزه درکشورهای مختلف جهان ، متجاوز از چند هزار تن اسانس در سال ، از این گیاهانتهیه می‌شود و این خود درجه اهمیت و توسعه کشت آن‌ها را در نقاط مختلف کرهزمین نشان می‌دهد. اسانس مانت کشور انگلستان که به اسانس میچام موسوم است ،بهترین نوع آن به حساب می‌آید (زرگری، 1368-1380). در مورد منشاء این گیاه اختلاف نظرهاییوجود دارد. عده‌ای از گیاه شناسان آسیا را منشاء نعناع می‌دانند، درحالی‌که عده‌ای دیگر از محققان منشاء آن را انگلیس دانسته و معتقدند که اینگیاه در قرن هفدهم، در انگلیس به وجود آمده است (امیدبیگی 1389).

 

 

 

 

1-2-4 خواص دارویی

در حال حاضر از اسانس نعناع گونهpiperitaهمراه دیگر گونه‌هایگیاهی در ساخت داروهای گیاهی زیر که در کشور ایران به ثبت رسیده است،استفاده می‌شود. برای مثال قرص مکیدنی آلتادین (موارد مصرف: التهاب‌هایمخاط گلو و دهان)، قرص‌های روکش‌دار آلیکوم (موارد مصرف: پایین آورندهفشار و چربی خون، ضد تصلب شرایین، ضد نفخ، اشتها آور)، گرانولپلانتاژل (موارد مصرف: اسهال‌های ساده)، قرص درگلیس (موارد مصرف: درمانزخم معده و زخم اثنی عشر، گاستریت و نفخ معده)، پودر کارامین (مواردمصرف: اختلال‌های هضم همراه نفخ)، شربت کاراوی میکسچر (موارد مصرف: دلدرد نوزادان و اختلالات گوارشی در کودکان) ، قرص مکیدنی ماسومنت (مواردمصرف: التهاب گلو در سرماخوردگی‌ها و سرفه)، قرص جویدنی مانت (مواردمصرف: اسپاسم‌های دستگاه گوارش، نفخ معده و به عنوان خوشبو کننده دهان)،ژل منتاژل (موارد مصرف: قارچ کچلی لای انگشتان پا و کشاله ران، ضد خارشو سوزش، گزیدگی‌ها و سوختگی‌های سطحی) (میرحیدر، 1377؛فون ویک و وینک، 2008).

 

1-2-5 موارد استفاده

بيشترين مصرف نعناع فلفلي به منظور تهيه اسانس است (امیدبیگی، 1384). اسانس این گیاه در طب سنتی مورد استفاده قرار می‌گيرد (ویکرانت و همکاران[15]، 2006). اين اسانس خاصیت ضد قارچی (بشهوس و ترونتون[16]،1997؛پاندی و همکاران[17]، 1996) و ضد میکروبی دارد (امیدبیگی، 1389؛زمانی‌زاده و همکاران، 1379؛خان و همکاران[18]، 2003؛موررای[19]، 1995؛موریرا و همکاران[20]، 2005). اسانس نعناع فلفلی در صنایع غذايي، بهداشتي، آرايشي، شیرینی پزی، تولید ادویه و نوشابه سازي مصرف شده و از طعم آن در بهبود مزه داروهای بدمزه استفاده مي‌گردد (میرحیدر، 1377).

در محلول‌های شستشوی دهان و گلو و خمیر دندان به خاطر خاصیت ضد باکتریایی منتول موجود در اسانس نعناع فلفلی، از آن استفاده می‌شود (زمانی‌زاده و همکاران، 1379).از اين گياه در تركيب داروهاي گياهي توليد شده در كشور از جمله آلتادين، ماسومنت، قطره نعناع، منتاوآليكوم استفاده شده است.


 


 

جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

 

 

  انتشار : ۱۱ مهر ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 452

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)

افزایش طول و قطر آلت تناسلی به روش ناچرال هیربال

افزایش طول و قطر آلت تناسلی به روش ناچرال هیربال

افزایش طول و قطر آلت تناسلی به روش ناچرال هیربال - فرصت ویژه : تخفیف 80 درصدی فقط برای این چند روز - افزایش طول و قطر آلت تناسلی به روش ناچرال هیربال در مدت کمتر از یک ماه و حل مشکلات جنسی مردان با روش های کاملا طبیعی و خانگی آیا می خواهید مشکلات جنسی شما برطرف شود و لذت بیشتری را ...

آموزش افزايش الت تناسلي به روش پيترتاك

افزایش طول و قطر آلت تناسلی به روش پيترتاك فرصت ویژه : تخفیف 51 درصدی به مدت محدود افزایش طول و قطر آلت تناسلی به روش پيترتاك در مدت کمتر از یک ماه و حل مشکلات جنسی مردان با روش های کاملا طبیعی و خانگی اگر واقعا می خواهید با ...

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/11/30 اضافه شدن ویدیوی جدید بسم الله الرحمن الرحیم کسب درآمد اینترنتی سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم ...

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ٧٠ هزار تومان

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ٧٠ هزار تومان

سلام دوست خوبم اگه از زندگي و كارت رضايت نداري.. اگه از وضعيت روحي و بي پولي خسته شدي.. اگه احساس ميكني هميشه تو تمامي كارها بازنده اي و اعتماد به نفس پاييني داري.. اگه ميخواي يك فعاليت جديد رو شروع كني .. و يا حتي ميخواي وضعيت زندگيتو بهتر و بهتر كني و جاذب ثروت و موفقيت ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با ...

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه توجه: دوستانی میان پیام میدن این سیستم شما چیه؟؟ شما اگه صفر تا صد توضیحات رو کامل بخونید ، اون موقع متوجه میشید ما گفتیم این روش چیه؟! پس حتما تا آخر توضیحات رو بخونید.( با این سیستم یاد میگیری چطوری از صفر با همین موبایلت روزی ۳۰ الی ۳۰۰ هزار تومن ...

کتاب پرفروش مغز گرسنه+کسب درآمد تضمینی

کتاب پرفروش مغز گرسنه+کسب درآمد تضمینی

شاید تعجب کنید از این حرف ولی بدون اقرار این یک کتاب مقدس است میپرسید چرا چرایش را در ادامه خواهید فهمید در این کتاب یاد خواهید گرفت که هدف های بزرگ و رویاهای بلند پروازانه داشته باشید. پایتان را از گلیم خود فراتر گذاشته و خود را از باب ارباب رعیتی نجات ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم،خیلی اتفاقی با این متد آشنا شدم و قبل از آن همه روشها رو برای افزایش ...

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت الیمپ توضیح دادیم . برای رفتن به سایت الیمپ اصلی کلیک کنید برای رفتن به سایت نمایندگی ...

دانلود رایگان کتاب سقوط یک بهشت pdf ترجمه

دانلود رایگان کتاب سقوط یک بهشت pdf ترجمه

معرفی کتاب:(سقوط یک بهشت)(واپسین روزهای سلطنت پهلوی)The Fall of Heavenنسخه فارسی کتاب The Fall of Heaven -سقوط یک بهشت-، کتابی است که نوشته یک تاریخ شناس برجسته آمریکایی Andrew Scott Cooper می باشد و مدتی قبل در ایالات متحده آمریکا منتشر شد.(سقوط یک بهشت)در این کتاب خواندنی، مؤلف برای نخستین بار در ...

آموزش افزایش آلت تناسلی به روش پیترتاک

آموزش افزایش آلت تناسلی به روش پیترتاک

افزایش طول و قطر آلت تناسلی به روش پيترتاك فرصت ویژه : تخفیف 50 درصدی به مدت محدود افزایش طول و قطر آلت تناسلی به روش پيترتاك در مدت کمتر از یک ماه و حل مشکلات جنسی مردان با روش های کاملا طبیعی و خانگی اگر واقعا می خواهید با مشکلات جنسیتان به کلی خدا ...

جزوه حقوق هوایی توپچی

جزوه حقوق هوایی توپچی

// جزوه حقوق هوایی برگرفته شده از کتاب مقدمه ای بر حقوق بین الملل هوایی حسین نواده توپچی مناسب برای دانشجویان دانشگاه پیام نور و سایر دانشگاه ها. پس از پرداخت لینک دانلود برای شما قابل نمایش میشود و تا یک روز لینک برای شما معتبر خواهد بود. جهت پشتیبانی میتوانید در زیر همین ...

افزایش سایز آلت تناسلی به روش Big Size

افزایش سایز آلت تناسلی به روش Big Size

اگر واقعا می خواهید با مشکلات جنسیتان به کلی خدا حافظی کنید لطفا مطالب زیر را با دقت بخوانید...! آیا از کوچکی آلت خود رنج میبرید؟ آیا زودانزالی دارید؟ آیا میخواهید یک بار برای همیشه مشکلات جنسی خود را رفع کنید؟ آیا میخواهید قدرت جنسی خود را افزایش دهید؟ در اين ...

دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

معرفی کتاب:(روان درمانی اگزیستانسیال فارسی) روان درمانی اگزیستانسیال گونه ای روان درمانی پرکار یا پویه نگر است. پویا اصطلاحی ست که در حیطه ی بهداشت روان به چهره روان پویه شناسی بسیار بهره گیری می شود؛ و اگر کسی بخواهد یگانه از اساسی ترین ویژگی های رویکرد اگزیستانسیال را ...

نمونه سوالات فنی حرفه ای شیرینی پزی درجه 2

نمونه سوالات فنی حرفه ای شیرینی پزی درجه 2

این بسته پیشنهادی که توسط سایت حسام جمع آوری شده شامل: 400نمونه سوال تستی باجواب نام محصول:نمونه سوالات فنی حرفه ای شیرینی پزی درجه 2 تعداد مجموع سوالات: 400نمونه سوال با جواب آزمون ادواری نمونه سؤالات فنی حرفه ای شیرینی پزی درجه 2 می باشد که در ادامه می ...

پاورپوینت فصل پانزدهم تئوری حسابداری (جلد 2)

پاورپوینت فصل پانزدهم تئوری حسابداری (جلد 2)

Welcome to VirgooL.net مقاله ، پاورپوینت ، پایان نامه ---- ویرگــ ، ــول ViRGooL.net ---- پاورپوینت و مقاله موضوع : پاورپوینت فصل پانزدهم تئوری حسابداری (جلد 2) تألیف دکتر ساسان مهرانی، دکتر غلامرضا کرمی، مهتاب جهرومی و سیدمصطفی سیدحسینی مباحث پاورپوینت : - مقدمه - تعریف ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

اگه واقعا خواهان تغییر، موفقیت و درآمدزایی هستید، این صفحه رو کامل مطالعه کنید، در غیر این صورت میتونید با خیال راحت این صفحه رو ترک کنید :) سلام دوست عزیزم، ما در بین افراد موفق آمریکا، فیلسوف تجاری آمریکایی یعنی آقای جیم ران که خودش استاد چهار استاد ...

رسید جعلی آپ

رسید جعلی آپ

برنامه ساخت و ویرایش رسید جعلی برنامه آپ بسیار شبیه به رسید اصلی امکان ادیت تمام موارد به دلخواه کاملا راحت و تنها با یک کلیک با استفاده از این برنامه می توانید به راحتی رسید های برنامه ی پرداخت آپ را جعل نموده و با آن با دوستان خود شوخی نمایید.کار با برنامه بسیار راحت بوده و ...

پکیج افزایش قد -گروتالر داینامیک- نسخه جدید

پکیج افزایش قد -گروتالر داینامیک- نسخه جدید

آموزش جدیدترین و بهترین راه افزایش قد کودکان و بزرگسالان با -متد گروتالر داینامیک دکتر فیلیپ میلر- پکیج منحصر به فرد افزایش قد -گروتالر داینامیک- نسخه جدید 2019 (Grow Taller Dynamic) آموزش های ویدیویی جهت راحتی شما عزیزان اختصاصی از سایت Mss8.ir اگر تصور می‌ کنید که به ...

کسب درآمد در هر 3 دقیقه 5000 تومان

کسب درآمد در هر 3 دقیقه 5000 تومان

برای اینکه از همین امروز صاحب کسب و کار میلیونی شوید کافی است فقط چند دقیقه وقت بگذارید و توضیحات زیر را بخوانید. کسب درآمد میلیونی بدون نیاز به اینترنت شما توسط این پکیج می توانید در هر سه دقیقه ۵ هزار تومان درآمد کسب کنید. اگر شما فرد بیکاری هستید ؟ اگر ...

دانلودپکیج ربات فالوور و لایک نامحدود و رایگان

دانلودپکیج ربات فالوور و لایک نامحدود و رایگان

ربات فالوور و لایک نامحدود و رایگان اینستاگرام وضعیت پکیج : فعال روشی برای فالوور و لایک اینستاگرام براتون گذاشتیم، که با قیمت ناچیزی میتونید جلوی دوستاتون کلاس بزارین :) توجه : این برنامه مصارف دیگری هم دارد که خودتان با آن آشنا خواهید شد. اگر ...

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ٧٠ هزار تومان

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ٧٠ هزار تومان

سلام دوست خوبم اگه از زندگي و كارت رضايت نداري.. اگه از وضعيت روحي و بي پولي خسته شدي.. اگه احساس ميكني هميشه تو تمامي كارها بازنده اي و اعتماد به نفس پاييني داري.. اگه ميخواي يك فعاليت جديد رو شروع كني .. و يا حتي ميخواي وضعيت زندگيتو بهتر و بهتر كني و جاذب ثروت ...

دانلود رایگان کتاب شازده حمام صوتی تمام جلدها

دانلود رایگان کتاب شازده حمام صوتی تمام جلدها

معرفی کتاب:(شازده حمام)3جلد شازده حمام ، داستان خاطرات شیرین و خواندنی دوران کودکی حسین پاپلی یزدی در محله ای فقیرنشین در شهر یزد است .(شازده حمام) ااو درر ااین کتااب گوشه اای ااز ااوضاع ااجتماعی شهرر یزد راا درر دهه هاای 1330 توصیف می کند. پاپلی دانش آموخته ی جغرافیا در ایران و ...

قرارداد اجاره نامه سایز A3

قرارداد اجاره نامه سایز A3

قرارداد اجاره نامه سایز A3 شبیه ترین قرارداد اجاره نامه به قرارداد اتحادیه املاک ایران اگر میخواهید یک قرارداد با رعایت تمامی مقررات اتحادیه و قانون اساسی داشته باشید این فایل را دانلود کنید. تمامی بند ها مشابه با مفاد قرارداد اتحادیه میباشد. این اجاره نامه برای ...

کلید نمره گذاری فرم بلند نئو neo ( کلید نمره گذاری +

کلید نمره گذاری فرم بلند نئو neo ( کلید نمره گذاری +

پرسشنامه شخصیتی نئو- فرم 240 سوالی – NEOPI-R تعداد سوالات: 240 تعداد صفحات: 7 (پرسشنامه) + 4 (پاسخنامه-کلید نمره گذاری-تفسیر) شامل: پرسشنامه + پاسخنامه + کلید نمره گذاری + تفسیر نوع فایل: (پاسخنامه-کلید نمره گذاری-تفسیر) WORD + (پرسشنامه) PDF ...

دانلود کتاب مستند داستانی حیفا

دانلود کتاب مستند داستانی حیفا

عنوان کتاب: حیفا نویسنده: محمدرضا حدادپور جهرمی فرمت فایل: PDF تعداد صفحات: 204 ناشر: انتشارات معارف زبان: فارسی توضیحات: این مجموعه دربردارنده داستان زندگی و ماموریت دختری جاسوس از اداره ی متساوای سازمان موساد در منطقه غرب آسیاست. آن دختر، همانند دیگر خواهرانش به ...

حل المسائل فصل نهم ( تقطیر) کتاب عملیات واحد

حل المسائل فصل نهم ( تقطیر) کتاب عملیات واحد

حل المسائل فصل نهم ( تقطیر) کتاب عملیات واحد رابرت تریبال( جلد دوم) با توجه به موجود نبودن حل المسائل جلد دوم کتاب عملیات واحد رابرت تریبال، عده ای از دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاههای معتبر تصمیم گرفتیم شروع به حل مسائل پایانی فصل های 9الی 14 این کتاب ...

اندیکاتور R & S جهت کسب درآمد از سایت الیمپ

اندیکاتور R & S جهت کسب درآمد از سایت الیمپ

خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت الیمپ توضیح دادیم . برای رفتن به سایت الیمپ اصلی کلیک کنید برای رفتن به ...

آموزش تله کینزی در دو روز

آموزش تله کینزی در دو روز

فقط در 2 روز...! توضیحات کم و مختصر نشانه نا کار آمد بودن مجموعه آموزشی نیست! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده ...

آموزش افزایش رایگان طلا در بازی آنلاین زولا

آموزش افزایش رایگان طلا در بازی آنلاین زولا

آموزش افزایش طلا در بازی آنلاین زولا بهترین پکیج آموزشی از نظر کاربران برای اطمینان بیشتر نظرات را بخوانید زولا یک بازی ایرانی می باشد که توسط ایرانیان زحمتکش ساخته شده است و سبک این بازی تفنگی ، اکشن ، آنلاین میباشد که در این بازی مراحل مختلفی وجود دارد که میتوانید ...

اعتبار ما اعتماد شما

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما