بیتوته پرتابل جامع شامل ،کسب درآمد،و مقالات دانشگاهی

بهترین ها ی اینترنت را از سایت ما دانلود کنید با ضمانت هفت ستاره

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 41
  • بازدید دیروز : 169
  • بازدید کل : 101893

پیوند ها

توليد موتاسيون در گياه نعناع فلفلی با استفاده از موتاژن EMS


توليد موتاسيون در گياه نعناع فلفلی با استفاده از موتاژن EMS

 فهرست مطالب

صفحه

عنوان

1

چکیده.............................................................................................................................................

 

فصل اول: مقدمه و کلیات

2

1-1 مقدمه

3

1-1-1 اهمیت موضوع

4

1-1-2 فرضیات

4

1-1-3 اهداف پژوهش

5

1-2 کلیات

5

1-2-1 گیاه شناسی

6

1-2-2 نیازهای اکولوژی

6

1-2-3 خواستگاه و دامنه انتشار

7

1-2-4 خواص دارویی

7

1-2-5 موارد استفاده

8

1-2-6 مواد موثره و اجزاء اسانس

8

1-2-7 کشت بافت

9

1-2-7-1 انواع کشت بافت گیاهی

10

1-2-7-2 بررسی اثرات فاکتورهای مختلف در محیط کشت

10

1-2-7-3 نمک‌های غیرآلی

11

1-2-7-4 ویتامین‌ها

11

1-2-7-5 منبع انرژی

11

1-2-7-6 میواینوسیتول

12

1-2-7-7 عوامل فیزیکی

12

1-2-7-8 ریزنمونه

12

1-2-7-9 چگونگی انتخاب محیط کشت

13

1-2-7-10 ریزازدیادی گیاهان از طریق کشت بافت

13

1-2-7-11ریشه‌زائی

14

1-2-8 تعریف موتاسیون (جهش)

صفحه

عنوان

14

1-2-8-1 تاریخچه استفاده از موتاسیون

15

1-2-8-2 سطوح ایجاد موتاسیون

15

1-2-8-3 انواع موتاسیون

16

1-2-8-4 موتاژن (عامل جهش‌زا)

16

1-2-8-4-1 انواع موتاژن

16

1-2-8-4-2 عوامل شیمیایی جهش‌زا

18

1-2-8-4-3 مواد گیاهی مورد تیمار

18

1-2-8-4-4 اصلاح به روش موتاسیون

19

1-2-8-4-5 اهمیت موتاسیون در اصلاح نباتات.

19

1-2-8-4-6 موفقیت موتاسیون

19

1-2-8-4-7 روش‌های جدید استفاده از موتاسیون

20

1-2-8-4-8 هدف موتاسیون مصنوعی

21

1-2-9 روغن‌های اسانس

22

1-2-9-1 جداسازی و شناسایی مواد تشکیل دهنده روغن اسانسی گیاه

 

فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده

23

2-1 کشت بافت

24

2-2 اثر موتاژن‌ها در ایجاد تنوع در صفات مختلف

26

2-3 اثر موتاسیون اتیل متیل سولفانات در ایجاد تنوع در سطوح مختلف

 

فصل سوم: مواد و روش‌ها

32

3-1 مواد گیاهی

32

3-2 کشت بافت

32

3-2-1 تهیه محلول ذخیره محیط‌های کشت

33

3-2-1-1 تهیه محلول ذخیره ماکرو

34

3-2-1-2 تهیه محلول ذخیره عناصر میکرو

34

3-2-1-3 تهیه محلول ذخیره آهن-سدیم

35

3-2-1-4 تهیه محلول ذخیره ویتامین

35

3-2-2 تهیه محیط کشت

صفحه

عنوان

36

3-2-3 ضدعفونی نمونه‌های گیاهی

36

3-2-3-1 ضدعفونی اندام گیاه

37

3-2-4 تهیه ریزنمونه

37

3-2-5 بهینه سازی محیط کشت

37

3-2-6 بررسی نمونه‌های کشت شده

38

3-2-7 تیمارهای مورد استفاده

38

3-2-7-1 روش تهیه استوک EMS

39

3-2-7-2 روش اعمال تیمارهای EMS در گیاه کشت بافتی

39

3-2-7-3 روش اعمال تیمارهای EMS در مزرعه

39

3-2-7-4 روش شستشوی تیمارها

40

3-3 استخراج مواد موثره گیاهی

40

3-3-1 روش‌های استخراج اسانس

40

3-4 آنالیز اجزاء اسانس

41

3-5 آنالیزهای آماری

 

فصل چهارم: نتایج و بحث

42

4-1 بررسی نمونه‌های کشت بافتی

45

4-2 تاثیر EMS برروی خصوصیات مرفولوژیکی گیاه

46

4-2-1 اثر دوز EMS و زمان برروی طول ساقه

47

4-2-2 اثر دوز EMS و زمان برروی طول ریشه

47

4-2-3 اثر دوز EMS و زمان برروی تعداد برگ

48

4-2-4 اثر دوز EMS و زمان برروی تعداد ریشه جانبی

49

4-2-5 اثر دوز EMS و زمان برروی تعداد جوانه

50

4-2-6 اثر دوز EMS و زمان برروی متوسط طول برگ

51

4-2-7 اثر دوز EMS و زمان برروی تعداد ریشه

51

4-3 ضریب همبستگی بین صفات و خصوصیات مورد بررسی

52

4-4 استخراج اسانس

52

4-4-1 آنالیز و شناسایی کمی و کیفی اجزای موجود در اسانس

صفحه

عنوان

53

4-4-2 نتایج آزمایشگاهی

53

4-4-3 نتایج مربوط به طیف کروماتوگرام گازی گیاه

54

4-4-4 ترکیبات تشکیل دهنده اسانس

 

فصل پنجم: نتیجه‌گیری

55

5-1 بحث

55

5-1-1 کشت بافت گیاهی..............................................................................................................

56

5-1-2 اثرات موتاژن EMS .........................................................................................................

60

5-2 نتیجه‌گیری..............................................................................................................................

61

5-3 پیشنهادات...............................................................................................................................

62

فهرست منابع فارسی.......................................................................................................................

64

فهرست منابع انگلیسی....................................................................................................................

71

پیوست‌ها.........................................................................................................................................

75

چکیده انگلیسی...............................................................................................................................

 

فهرست جداول

صفحه

عنوان جدول

33

جدول 3-1 ترکیبات محیط کشت پایه MS...............................................................................

34

جدول 3-2 جدول عناصر پرمصرف MS با غلظت X10.........................................................

34

جدول 3-3 جدول عناصر کم مصرف MS با غلظت X100....................................................

35

جدول 3-4 محلول ذخیره آهن، ویتامین و اسیدهای آمینه با غلظت X100...............................

41

جدول 3-5 شرایط دستگاه GC-MS.......................................................................................

46

جدول 4-1 تجزیه واریانس اثر متقابل دوزEMS و زمان برروی طول ساقه گیاه نعناع فلفلی...

47

جدول 4-2 تجزیه واریانس اثر متقابل دوزEMS و زمان برروی طول ریشه گیاه نعناع فلفلی..

47

جدول 4-3 تجزیه واریانس اثر متقابل دوزEMS و زمان برروی تعداد برگ در ساقه گیاه.......

48

جدول 4-4 تجزیه واریانس اثر متقابل دوزEMS و زمان برروی تعداد ریشه جانبی گیاه.........

49

جدول 4-5 تجزیه واریانس اثر متقابل دوزEMS و زمان برروی تعداد جوانه گیاه...................

50

جدول 4-6 تجزیه واریانس اثر متقابل دوزEMS و زمان برروی متوسط طول برگ.................

51

جدول 4-7 تجزیه واریانس اثر متقابل دوزEMS و زمان برروی تعداد ریشه گیاه....................

52

جدول 4-8 ضریب همبستگی بین صفات و خصوصیات مورد بررسی در گیاه نعناع فلفلی......

53

جدول 4-9 درصد اسانس و روش استخراج..............................................................................

54

جدول 4-10 میزان مواد موثره موجود در اسانس نعناع فلفلی....................................................

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل‌ها و پیوست‌ها

صفحه

عنوان شکل

5

شکل 1-1 شمائی از گیاه کامل نعناع فلفلی................................................................................

17

شکل 1-2 ساختار شیمیایی مواد جهش‌زا...................................................................................

53

شکل 4-1 کروماتوگرام گازی اسانس نعناع فلفلی......................................................................

58

شکل 5-1 نمای از مراحل تاثیر EMS برروی گیاه کشت بافتی................................................

59

شکل 5-2 مراحل رشد گیاهان مورد تیمار موتاژن در محیط کشت...........................................

59

شکل 5-3 تیمار اعمال شده در مزرعه........................................................................................

71

شکل الف-1 مراحل ضدعفونی گیاه...........................................................................................

71

شکل الف-2 تهیه ریزنمونه.........................................................................................................

72

شکل الف-3 مراحل انجام کار در اتاقک کشت..........................................................................

72

شکل الف-4 نمای از دستگاه انکوباتور......................................................................................

72

شکل الف-5 اعمال EMS در محیط کشت...............................................................................

75

شکل الف-6 اعمال EMS در مزرعه.........................................................................................

73

شکل الف-7 شستشوی تیمارهای کشت بافتی از EMS...........................................................

73

شکل الف-8 شستشوی بوته‌های تیمار شده در مزرعه...............................................................

74

شکل الف-9 نمای از بوته‌های تیمار شده در مزرعه..................................................................

74

شکل الف-10 مراحل اسانس‌گیری............................................................................................

74

شکل الف-11 نمای از دستگاه روتاری......................................................................................

 

 

 

 

فهرست نمودارها

صفحه

عنوان نمودار

42

نمودار4-1 طول ساقه.................................................................................................................

43

نمودار4-2 طول ریشه.................................................................................................................

43

نمودار4-3 تعداد برگ در ساقه...................................................................................................

44

نمودار4-4 تعداد ریشه جانبی.....................................................................................................

44

نمودار4-5 تعداد جوانه در ساقه.................................................................................................

45

نمودار4-6 متوسط طول..............................................................................................................

46

نمودار4-7 اثر غلظت EMS برروی طول برگ در گیاه نعناع فلفلی..........................................

48

نمودار4-8 اثر غلظت EMS برروی تعداد برگ در ساقه گیاه نعناع فلفلی................................

49

نمودار4-9 اثر غلظت EMS برروی تعداد ریشه جانبی گیاه نعناع فلفلی..................................

50

نمودار4-10 اثر غلظت EMS برروی تعداد جوانه گیاه نعناع فلفلی.........................................

 

 

 

 

فهرست علامت‌ها و اختصارها

معادل فارسی

معادل انگلیسی

علامت

اتیل متیل سولفانات

Ethyl Methane Sulfonate

EMS

کروماتوگرافی گازی توام با طیف سنجی جرمی

Gas Chromatography Mass Spectroscopy

GC-MS

اتیل اتان سولفانات

Ethyl Ethane Sulfonate

EES

بنزیل آدنین

Benzyladenine

BA

بنزیل آمینوپورین

Benzylaminopurine

BAP

ایندول-3- استیک اسید

Indole3-acetic acid

IAA

ایندول-3- بوتیریک اسید

Indole3-butric acid

IBA

نفتالین استیک اسید

1-Naphthaleneacetic acid

NAA

 

 

 

چکیده

 

نعناع فلفلی با نام علمی Mentha piperitaیکی از انواع گیاهان دارویی می‌باشد که به دلیل تولید اسانس‌های با ارزش در صنایع داروسازی و بهداشتی استفاده‌های فراوانی دارد. استفاده از مواد موتاسیون‌زا از قبیل EMS می‌تواند تغییرات جهش‌زای نقطه‌ای در گیاه ایجاد کند که در نهایت منجر به ظهور فنوتیپ جدید در این گیاه با ارزش شوید. لذا این پژوهش با انجام تیمارهای متعدد از غلظت‌های مختلف EMS روی سرشاخه‌های رشد یافته در محیط کشت MSبدون هورمون و با غلظت‌های 0/0% (به عنوان شاهد)، 05/0% و 01/0% و 005/0% از EMS و مدت زمان‌های مختلف (24 و48 ساعت) و همچنیندر قسمت مزرعه‌ای نیز از همین غلظت‌ها و زمان‌ها استفاده شد. ارزیابی‌ در داخل لوله آزمایش و مزرعه بطور همزمان انجام گرفت. پس از انتفال و رشد و نمو نمونه‌ها در شرایط in vitro، تیمارها با ماده جهش‌زا اتیل متان سولفانات مورد بررسی قرار گرفتند. فاکتورهای مختلف مورفولوژیکی از قبیل طول ساقه و تعداد ریشه رونده جانبی در سطح 1% و تعداد برگ و تعداد جوانه در ساقه در سطح 5% پاسخ معنی‌داری را نشان دادند. نتایج اين پژوهش نشان داد كه استفاده از مواد جهش‌زا در محیط کشت MS نقش بسزایی در تغییر فنوتیپی این گیاه دارویی دارد. غلظت 01/0%EMS بهترین نتیجه معنی‌دار را در سطح 1% و از کشت ریزنمونه‌های که شامل جوانه‌های جانبی و انتهایی بوده‌اند به‌دست آورده که برروی خصوصیاتی همچون طول ساقه، تعداد برگ و تعداد جوانه جانبی اثر داشت. آنالیز اسانس تیمارها نیز انجام شد که نتیجه آن بی‌اثر بودن این ماده اتیل متان سولفانات روی مواد اجراء اسانس این گیاه بوده است.

 

کلمات کلیدی: اتیل متیل سولفانات (EMS)، اجزاء اسانس، کشت درون شیشه‌ای، محیط کشت MS، نعناع فلفلی (Mentha piperita).

 

 

فصل اول

مقدمه و کلیات

 

1-1 مقدمه:

گیاهان به عنوان یکی از اجزاء طبیعت، از دیرگاه پشتوانه غنی نیازهای بشری بوده‌اند و می‌توان با اطمینان گفت تا زمانی که انسان در این کره خاکی به سر می‌برد، به گیاهان نیاز دارد (سلیمان زاده، 1377).

در بحث گیاهان دارویی، محدودیت‌های کاشت و نگهداری آن‌ها متعدد می‌باشد که از آن جمله می‌توان به کوتاه بودن فصل کاشت و یا برداشت بعضی از گونه‌های گیاهی، کمبود زمین‌های مناسب جهت داشت، ناچیز بودن مواد موثره حاصل از گیاه و غیره اشاره کرد (ثقه الاسلام و موسوی، 1385).

یکی از راه‌های رفع این محدودیت‌ها کشت بافت گیاهی[1] است. تکنیک‌های کشت بافت گیاهی درحال حاضر به عنوان یک ابزار قوی جهت رفع مشکلات اساسی و کاربردی بیولوژی گیاهی درآمده است.

استفاده از گیاهان به عنوان دارو از زمان‌های خیلی دور در معالجه انسان و دام مرسوم بوده است. در حال حاضر حدود یک سوم داروهای مورد استفاده دارای منشاء گیاهی می‌باشند. کشورهای آسیایی بخصوص هند، چین و ایران سابقه بسیار طولانی دراین زمینه دارند. این گیاهان مواد زیستی بخصوص و فعال با مقادیر بسیار کم تولید می‌کنند که تحت عنوان متابولیت‌های ثانویه نام‌گذاری می‌شوند.در عصر جدید، دانشمندان علوم گیاهی با استفاده از آخرین تکنیک‌های عملی کشت بافت گیاهی، توانسته‌اند از انواع گیاهان ترکیب‌های بسیار مفیدی را جهت مداوای بیماری‌های سخت و غیر قابل مداوا و موارد استفاده دیگر، بدست آورند. در طی چند دهه اخیر روش‎های متفاوتی با استفاده از بیوتکنولوژی[2] درزمینه پرورش محصولات گیاهی برتر ابداع شده است که از جمله آن‌ها می‌توان روش‌های ایجاد گونه‌های جهش یافته[3] و پلی پلوئید[4] را نام برد.

گیاهان دارویی فراوانی در کشور ما می‌رویند که بسیاری از آن‌ها از جمله نعناع فلفلی دارای طیف وسیعی از خواص دارویی می‌باشند. برهمین اساس بررسی و مطالعه گیاهان دارویی ایران با استفاده از ابزارهای امروزی ضروری به نظر می‌رسد. کشت سلول و بافت که به عنوان کشت درون شیشه‌ای[5] و یا کشت استریل نیز مطرح می‌شود، ابزاری مهم در مطالعات پایه و کاربردی بوده و دارای کاربردهای تجاری است (رجب‌بیگی و همکاران، 1385؛سونانداکوماری و همکاران[6]،2003). یکی از این کاربردها امکان ایجاد گیاهان ترانسژنیک با وارد کردن DNA تقریبا از هر منبع دیگری می‌باشد. شاید اولین قدم در زمینه کشت بافت گیاهی در سال 1756 توسط هنری لوئیس داهامل برداشته شد، زمانی که وی شاهد تشکیل کالوس[7] در حین مطالعه مواد التیام دهنده زخم‌های گیاهی بود (غضنفری[8]، 1994).

اساس تئوری کشت بافت گیاهی توسط گتلیت هابرلنت از آکادمی علوم آلمان در سال 1902، بعد از آزمایش‌های وی روی کشت تک سلول‌ها پیشنهاد گردید (هابرلنت[9]، 1902). توسعه روش‌های کشت بافت و زیست‌شناسی مولکولی برای تبادل DNA بین موجودات زنده غیر خویشاوند این امکان را می‌دهد که ژن‌های جدیدی از موجودات زنده خارج از سلسله گیاهی به درون گیاهان گیرنده وارد شوند. لذا مطالعه حاضر می‌تواند کمکی جهت بررسی و واکنش‌های گیاه نعناع فلفلی نسبت به تکنیک‌های مختلف کشت بافت و باززائی این گیاه از طریق کشت بافت و اثر مواد جهش‌زائی همچوناتیل متان سولفانات[10] (EMS) باشد، تا محققین دیگر بتوانند به مطالعه خواص دارویی یا تغییرات لازم در مواد موثره یا فعال (متابولیت‌های ثانویه) و یا مطالعات انتقال ژن در این گیاه بپردازند.

 

1-1-1 اهمیت موضوع

برای انجام کشت بافت نعناع فلفلی (Menthapiperita) از بخش‌های مختلف گیاه مانند ریشه، برگ، ساقه و گره استفاده شد (سونانداکوماری و همکاران، 2003؛ ساجانا و همکاران[11]، 2011). با توجه به اینکه روش معمول اصلاح و بهبود تولید متابولیت‌های ثانویه در گیاهان دارویی شامل کاشت آن‌ها در مزرعه و سپس برداشت و استخراج این مواد به روش‌های شیمیایی و غیره با مشکلات متعددی نظیر شرایط محیطی و زراعی، صرف زمان، هزینه و استفاده نیروی کار زیاد و همچنین خطرنابودی برخی از گیاهان دارویی کمیاب روبرو است، استفاده از روش‌های نوین از جمله کشت درون شیشه‌ای(invitro) ضرورت می‌یابد به همین منظور اولین بار در سال 1976 توسط زنیک تکنیک کشت سوسپانسیون سلول‌های گیاهی حاوی متابولیت‌های ثانویه انجام گرفت. البته در ارتقاء بیوسنتز متابولیت‌های دارویی در شرایط درون شیشه‌ای اغلب، گیاهانی انتخاب می‌شوند که بازده تولید متابولیت‌های با ارزش در آن‌ها بالا باشد (باقری و صفاری، 1387).

نعناع فلفلی به عنوان یک گیاه دارویی شناخته می‌شود (امیدبیگی، 1384،1389). تاکنون مطالعات زیادی در مورد تعیین مواد موثره نعناع فلفلی صورت گرفته است (کاظم الوندی و شریفان، 1388). موارد مصرف و خواص دارویی آن نیز به خوبی مطالعه شده است اما مطالعات کشت بافت و ایجاد جهش زیاد نبوده است. با توجه به اینکه تکثیر این گیاه از طریق بذر مشکل است (بدلیل بذور کم و نابارور)، بهترین و سریع‌ترین راه برای داشتن گیاه جهت مصارف صنعتی، کشت بافت است. همچنین با در نظر گرفتن اهمیت و خواص دارویی این گیاه، مطالعات کشت بافت و بهینه‌سازی محیط کشت جهت اهداف مختلف برای این گیاه ضرورت دارد.

 

1-1-2 فرضیات

1- کشت بافت یکی از راه‌های سریع در ازدیاد انبوه نعناع فلفلی می‌باشد.

2- نعناع فلفلی در محیط کشت همواره در دسترس برای اعمال هر گونه اعمال تیمار از قبیل جهش می‌باشد.

3- ایجاد جهش نقطه­ای تا چه میزانی می‌تواند بر روی مواد موثره و میزان اسانس تغییر ایجاد نماید.

 

1-1-3 اهداف پژوهش

1- آشنایی با تکنیک کشت بافت گیاه دارویی نعناع فلفلی و تکثیر آن در داخل شیشه.

2- بدست آوردن مقدار قابل توجه گیاه در حال رشد برای اعمال جهش نقطه‌ای در نعناع فلفلی.

3- بررسی تغییر در میزان مواد موثره گیاه در غلظت‌های مختلف ماده جهش‌زای EMS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 کلیات

1-2-1 گیاه شناسی

نعناع فلفلی با نام علمیMenthapiperitaL.و بـا نـام عمومیPeppermintازخانواده نعناعيان یکگیاه علفی چند ساله است که در رده‌بندی گیاهی از تیرهLamiaceae راستهLamialseو ردهRosidaeمی‌باشد (فوستر[12]، 1996؛پیرس[13]، 1999). برگ‌های آن بیضوی ، متقابل ، نوک تیز ،دندانه‌دار کمی پوشیده از کرک به درازای ۷-۴ سانتی‌متر و به عرض ۳-۲ سانتی‌متر است (فلمینگ[14]، 1998). گل‌ها کامل نامنظم، اکثراً دوجنس یا هرمافرودیت و مجتمع بهصورت گروهی در روی ساقه و در انتهای ساقه ظاهر می‌شوند گل‌ها در ماه‌هایمرداد و شهریور ظاهر می‌شوند (امیدبیگی، 1384،1389). رنگ آنها گلی روشن یا کم و بیش ارغوانی مایلبه بنفش می‌باشد و به تعداد زیاد نیز در مجاورت یکدیگر به نحوی مجتمع می‌شوند که مجموعاً در قسمت انتهای ساقه‌ها ، به صورت سنبله‌هایی با شکل ظاهری، بیضوی و نوک تیز جلوه می‌کند (شکل1-1). برخی از شاخه‌های این گیاه عقیم و عاری ازگل باقی می‌ماند. عمر گل‌ها بسیار کوتاه و مدت کمی پس از تشکیل از گیاهجدا می‌شود، میوه کپسول ، کوچک و به رنگ قرمز تیره است (امیدبیگی، 1384،1389).

 

 

شکل1-1شمائی از گیاه کامل نعناع فلفلی

 

از جمله ویژگی‌های تشریحی نعناع فلفلی، کرک‌های ترشحی اسانس در آن‌ است که دارای پایه یک یاچند سلولی منتهی به یک برجستگی ۴ تا ۸ سلولی و حتی بیشتر می‌باشد . اسانس ترشحشده نیز معمولاً خارج از جدار سلولزی ، در زیر کوتیکول جمع می‌گردد و اینخود باعث می‌شود که بشره در همان ناحیه کمی متورم جلوه نماید (امیدبیگی، 1384،1389).

اسانس گیاهنعناع فلفلی در ابتدای رویش گیاه در غده‌های پیکررویشی گیاه ساخته و ذخیرهمی‌شود . تعداد کل غده از حدود ۱۰۰ غده برای برگ‌های به طول ۲ میلی‌متر تاحدود ۷۵۰۰ غده برای برگ‌های ۲۵ میلی‌متری نعناع فلفلی متغیر است. برگ‌ها ۲تا ۷/۲ درصد و گل‌ها ۴ تا 6درصد اسانس دارند. ساقه‌ها معمولاً فاقد اسانسمی‌باشند. به‌طور متوسط مقداراسانس در اندام‌های هوایی گیاه ۱ تا 5/1 درصدگزارش شده است (امیدبیگی، 1384،1389).

 

1-2-2 نیازهای اکولوژیکی

نعناع فلفلی در طول دوره رویش به هوای نسبتا گرم و تابش نور کافی نیاز دارد. در طول دوره رویش نیاز به آب کافی دارد. اين گياه در مناطقي كه داراي زمستان‌هاي ملايم (حداقل دما 8 - درجه سانتي‌گراد) و خاك با PH بين 5-8 باشد قابل كشت است . به طور كلي خاك‌هاي اسيدي و زهكشي شده براي كشت نعناع فلفلي مناسب هستند، اين گياه زمستان را بصورت ركود به سرمي‌برد و در فصل بهـــار مجدداً رشد كرده و سرشاخه مي‌دهد (فصلنامه پژوهشی،1383).

 

1-2-3 خاستگاه و دامنه انتشار

گیاهان تیره نعناع طوری در کره زمین پراکنده شده‌اند که در اغلب نواحی یافتمی‌شوند ، ولی بیشینه انتشار آنها در منطقه مدیترانه است . امروزه درکشورهای مختلف جهان ، متجاوز از چند هزار تن اسانس در سال ، از این گیاهانتهیه می‌شود و این خود درجه اهمیت و توسعه کشت آن‌ها را در نقاط مختلف کرهزمین نشان می‌دهد. اسانس مانت کشور انگلستان که به اسانس میچام موسوم است ،بهترین نوع آن به حساب می‌آید (زرگری، 1368-1380). در مورد منشاء این گیاه اختلاف نظرهاییوجود دارد. عده‌ای از گیاه شناسان آسیا را منشاء نعناع می‌دانند، درحالی‌که عده‌ای دیگر از محققان منشاء آن را انگلیس دانسته و معتقدند که اینگیاه در قرن هفدهم، در انگلیس به وجود آمده است (امیدبیگی 1389).

 

 

 

 

1-2-4 خواص دارویی

در حال حاضر از اسانس نعناع گونهpiperitaهمراه دیگر گونه‌هایگیاهی در ساخت داروهای گیاهی زیر که در کشور ایران به ثبت رسیده است،استفاده می‌شود. برای مثال قرص مکیدنی آلتادین (موارد مصرف: التهاب‌هایمخاط گلو و دهان)، قرص‌های روکش‌دار آلیکوم (موارد مصرف: پایین آورندهفشار و چربی خون، ضد تصلب شرایین، ضد نفخ، اشتها آور)، گرانولپلانتاژل (موارد مصرف: اسهال‌های ساده)، قرص درگلیس (موارد مصرف: درمانزخم معده و زخم اثنی عشر، گاستریت و نفخ معده)، پودر کارامین (مواردمصرف: اختلال‌های هضم همراه نفخ)، شربت کاراوی میکسچر (موارد مصرف: دلدرد نوزادان و اختلالات گوارشی در کودکان) ، قرص مکیدنی ماسومنت (مواردمصرف: التهاب گلو در سرماخوردگی‌ها و سرفه)، قرص جویدنی مانت (مواردمصرف: اسپاسم‌های دستگاه گوارش، نفخ معده و به عنوان خوشبو کننده دهان)،ژل منتاژل (موارد مصرف: قارچ کچلی لای انگشتان پا و کشاله ران، ضد خارشو سوزش، گزیدگی‌ها و سوختگی‌های سطحی) (میرحیدر، 1377؛فون ویک و وینک، 2008).

 

1-2-5 موارد استفاده

بيشترين مصرف نعناع فلفلي به منظور تهيه اسانس است (امیدبیگی، 1384). اسانس این گیاه در طب سنتی مورد استفاده قرار می‌گيرد (ویکرانت و همکاران[15]، 2006). اين اسانس خاصیت ضد قارچی (بشهوس و ترونتون[16]،1997؛پاندی و همکاران[17]، 1996) و ضد میکروبی دارد (امیدبیگی، 1389؛زمانی‌زاده و همکاران، 1379؛خان و همکاران[18]، 2003؛موررای[19]، 1995؛موریرا و همکاران[20]، 2005). اسانس نعناع فلفلی در صنایع غذايي، بهداشتي، آرايشي، شیرینی پزی، تولید ادویه و نوشابه سازي مصرف شده و از طعم آن در بهبود مزه داروهای بدمزه استفاده مي‌گردد (میرحیدر، 1377).

در محلول‌های شستشوی دهان و گلو و خمیر دندان به خاطر خاصیت ضد باکتریایی منتول موجود در اسانس نعناع فلفلی، از آن استفاده می‌شود (زمانی‌زاده و همکاران، 1379).از اين گياه در تركيب داروهاي گياهي توليد شده در كشور از جمله آلتادين، ماسومنت، قطره نعناع، منتاوآليكوم استفاده شده است.


 


 

جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

 

 

  انتشار : ۱۱ مهر ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 422

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)

افزایش طول و قطر آلت تناسلی به روش ناچرال هیربال

افزایش طول و قطر آلت تناسلی به روش ناچرال هیربال

افزایش طول و قطر آلت تناسلی به روش ناچرال هیربال افزایش طول و قطر آلت تناسلی به روش ناچرال هیربال در مدت کمتر از یک ماه و حل مشکلات جنسی مردان با روش های کاملا طبیعی و خانگی آیا می خواهید مشکلات جنسی شما برطرف شود و لذت بیشتری را تجربه نمایید؟آیا حبس منی دارید یا منی شما با ...

آموزش افزايش الت تناسلي به روش پيترتاك

آموزش افزايش الت تناسلي به روش پيترتاك

آموزش افزايش طول و حجم الت تناسلي در سه هفته اگر واقعا می خواهید با مشکلات جنسیتان به کلی خدا حافظی کنید لطفا مطالب زیر را با دقت بخوانید...! در اين سايت روشي را به شما معرفي مي كنيم براي بزرگ كردن آلت تناسلي كه نتايج فوق العاده اي براي ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی ...

دانلود رایگان کتاب سقوط یک بهشت pdf ترجمه

دانلود رایگان کتاب سقوط یک بهشت pdf ترجمه

معرفی کتاب:(سقوط یک بهشت)(واپسین روزهای سلطنت پهلوی)The Fall of Heavenنسخه فارسی کتاب The Fall of Heaven -سقوط یک بهشت-، کتابی است که نوشته یک تاریخ شناس برجسته آمریکایی Andrew Scott Cooper می باشد و مدتی قبل در ایالات متحده آمریکا منتشر شد.(سقوط یک بهشت)در این کتاب خواندنی، مؤلف برای نخستین بار در ...

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/05/26 اضافه شدن ویدیوی جدید بسم الله الرحمن الرحیم کسب درآمد اینترنتی سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم ...

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه آپدیت آذرماه 97 نکته: دوستان عزیز یکی از سوالاتی که خیلی از کاربران میپرسند اینه که آیا پکیج شما همون پکیجی هستش که تو اینترنت زده (کسب درآمد ۳۰۰ هزار در 30 دقیقه ) ؟! نخیر ، اون (پکیج کسب درآمد ۳۰۰،۰۰۰ در ۳۰ دقیقه ) به شما کلا یک چیز دیگه رو ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم،خیلی اتفاقی با این متد آشنا شدم و قبل از آن همه روشها رو برای افزایش ...

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ٧٠ هزار تومان

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ٧٠ هزار تومان

سلام دوست خوبم اگه از زندگي و كارت رضايت نداري.. اگه از وضعيت روحي و بي پولي خسته شدي.. اگه احساس ميكني هميشه تو تمامي كارها بازنده اي و اعتماد به نفس پاييني داري.. اگه ميخواي يك فعاليت جديد رو شروع كني .. و يا حتي ميخواي وضعيت زندگيتو بهتر و بهتر كني و جاذب ثروت و موفقيت ...

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت الیمپ توضیح دادیم . برای رفتن به سایت الیمپ اصلی کلیک کنید برای رفتن به سایت نمایندگی ...

دانلود رایگان من او رضا امیرخانی pdf

دانلود رایگان من او رضا امیرخانی pdf

معرفی کتاب:(من او) کتاب «من او» نوشته‌ی «رضا امیرخانی» و برنده‌ی جایزه بیست سال ادبیات داستانی ایران است.(من او) رضا امیرخانی نویسنده و منتقد ادبی ایرانی است که مدتی نیز مسئول هیئت مدیره انجمن قلم ایران بود.(من او) وی به غیر از نگارش رمان و حکایت بلند و یک گردآور ...

دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

معرفی کتاب:(روان درمانی اگزیستانسیال فارسی) روان درمانی اگزیستانسیال گونه ای روان درمانی پرکار یا پویه نگر است. پویا اصطلاحی ست که در حیطه ی بهداشت روان به چهره روان پویه شناسی بسیار بهره گیری می شود؛ و اگر کسی بخواهد یگانه از اساسی ترین ویژگی های رویکرد اگزیستانسیال را ...

کسب درامداز اینترنت تضمینی

کسب درامداز اینترنت تضمینی

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 ابان 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای شناسایی ...

نمونه سوالات آزمون موسسه امام خمینی (ره)

نمونه سوالات آزمون موسسه امام خمینی (ره)

مجموعه ای از کاملترین نمونه سوالات آزمون موسسه امام خمینی که با فرمت pdf ذخیره شده است را برای شرکت کنندگان عزیز این آزمون آماده دانلود نمودیم.همانطور که میدانید برای شرکت در هر آزمونی مرور سوالات آزمون های دوره های گذشته میتواند نقش بسزایی در قبولی شما در آزمون داشته باشد با ...

حیرت انگیزترین پکیج کسب درامد

((به نام امید ناامیدان)) *مژده* دوستان گرامی با توجه به رضایت شما از این پکیج و رسیدن شما به درامد های بالا قیمت این پکیج افزایش یافت. تیم ما تا رسیدن شما به درامد 5میلیونی در روز با شما خواهد بود. پس با ایمیل و تلگرام تیم ما در ارتباط باشید و درصورت عدم رضایت پس از خرید مبلغ ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

اگه واقعا خواهان تغییر و درآمدزایی هستید، این صفحه رو کامل مطالعه کنید، در غیر این صورت میتونید با خیال راحت این صفحه رو ترک کنید :) این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید ...

کسب درآمد با اندیکاتور high system از سایت الیمپ

کسب درآمد با اندیکاتور high system از سایت الیمپ

خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت الیمپ توضیح دادیم . برای رفتن به سایت الیمپ اصلی کلیک کنید برای رفتن به سایت نمایندگی ...

دانلود مجموعه کامل سوالات ازمون فنی حرفه ای رشته

دانلود مجموعه کامل سوالات ازمون فنی حرفه ای رشته

اگر قصد دارید در آزمون سازمان فنی و حرفه ای در رشته تعمیرات موبایل شرکت کنید حتما این فایل نمونه سوالات را تهیه فرمایید. اگر نمونه سوالات را شما مطالعه بفرمایید بصورت تضمینی تمامی سوالات تستی ازمون آنلاین و نیز آزمون هماهنگ کارت مهارت تعمیرکاری موبایل را به درستی پاسخ ...

دانلود حل المسائل کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال

دانلود حل المسائل کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال

عنوان فایل:دانلود رایگان حل المسائل کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی لوئیس لیتهلد جلد دوم (قسمت دوم) نوع فایل:pdf تعداد صفحات:430 حجم فایل:39MB مولف:لوئیس لیتهلد تشریح:محمد حسین محسنیان نمونه های از صفحات فایل: ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

دانلود خلاصه کتاب تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی دکتر

دانلود خلاصه کتاب تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی دکتر

دانلود خلاصه کتاب فرهنگ و تمدن اسلامی + نمونه سوال امتحانیpdf خلاصه کتاب فرهنگ و تمدن اسلامی تاليف دکتر علی اکبر ولایتی خلاصه کتاب فرهنگ و تمدن اسلامی دکتر علی اکبر ولایتی +تست به ضمیمه 5 دوره نمونه سوالات تستی امتحانی همراه با ...

دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

مادر احسان از دستش کلافه شده است. احسان ۱۰ سال دارد و در کلاس چهارم ابتدایی تحصیل می‌کند. او گاهی اوقات رفتارهای بد و پرخاشگرانه‌ای از خود نشان می‌دهد. احسان وقتی عصبانی می‌شود همه چیز را به هم می‌ریزد؛ از کوسن‌های مبل که به اطراف پرتاب می‌شود بگیرید تا کاغذ ...

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

راه هایی که خود ما با آن به موفقیت رسیدیم ما به شما قول می دهیم که تمامی تکنیک ها و رازهای درآمد اینترنتی را که می دانیم، در این پکیج آموزشی به شما بگوییم. همچنین پکیج هایی که پیام دادین و گفتین داره با قیمت های بالا فروخته میشه رو هم برای شما به عنوان هدیه قرار دادیم ...

افزایش لایک بینهایت اینستاگرام

افزایش لایک بینهایت اینستاگرام

نرم افزار افزایش لایک بینهایت اینستاگرام – بدون هزینه اضافی امروز برای شما دوستان نرم افزار افزایش لایک بینهایت اینستاگرام که کاربرد بسیار فوق العاده عالی رو داره در اختیارتون قرار دادیم با کمک این برنامه شما در عرض یک ساعت تبدیل به فروشنده لایک اینستاگرام میشوید این ...

اندیکاتور R & S جهت کسب درآمد از سایت الیمپ

اندیکاتور R & S جهت کسب درآمد از سایت الیمپ

خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت الیمپ توضیح دادیم . برای رفتن به سایت الیمپ اصلی کلیک کنید برای رفتن به سایت ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

آموزش صفر تا100تعمیر موتورسیکلت هوندا

آموزش صفر تا100تعمیر موتورسیکلت هوندا

امروز برای شما که دنبال موفقیت هستید آموزش جامع و کامل تعمیر موتور سیکلت هوندا را قرار داده ایم،که در ادامه می توانید دانلود کنید این مجموعه کتاب به همه دارندگان موتورسیکلت به منظور تعمیر، ایمنی و آشنایی با عملکرد بخش های مختلف این وسیله نقلیه توصیه می شود. محتوای این پکیج: ...

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

مجموعه سؤالات تستي كتاب تفسیر قرآن کریم (آیات برگزیده) (ويراست دوم، نشر معارف) مشتمل بر 600 سؤال. 2 جزوه و خلاصه درس (تفسیر قرآن کریم(آیات برگزیده) فایل pdfکتاب حجم فایل:20kb گردآورنده این فایل وب سایت نسیم بوک ...

اعتبار ما اعتماد شما

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما