بیتوته پرتابل جامع شامل ،کسب درآمد،و مقالات دانشگاهی

بهترین ها ی اینترنت را از سایت ما دانلود کنید با ضمانت هفت ستاره

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 324
  • بازدید دیروز : 509
  • بازدید کل : 64655

پیوند ها

بررسی اثرات ترکیبات هورمونی درمیزان تولید مواد فنولی درگیاه آلوئه ورا اکوتیپ استان گلستان


بررسی اثرات ترکیبات هورمونی درمیزان تولید مواد فنولی درگیاه آلوئه ورا اکوتیپ استان گلستان

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

چکیده...........................................................................................................................

1

فصل اول : مقدمه

 

1-1 مقدمه....................................................................................................................

2

1-2 اهمیت موضوع......................................................................................................

3

1-3 فرضیات................................................................................................................

7

1-4 اهداف پژوهش......................................................................................................

7

فصل دوم : مروری بر منابع

 

2-1 کلیات....................................................................................................................

8

2-1-1 تاریخچه گیاه آلوئه‌ورا.......................................................................................

8

2-1-گیاهشناسی...........................................................................................................

9

2-1-3 تکثیر.................................................................................................................

10

2-1-4 گونه‌ها...............................................................................................................

11

2-1-5 نیازهای اکولوژیکی...........................................................................................

11

2-1-6 خواستگاه و دامنه انتشار....................................................................................

11

2-1-7 خواص دارویی و موارد استفاده.........................................................................

12

2-1-8 موادموثره و ترکیبات.........................................................................................

12

2-2 کشت بافت گیاهی.................................................................................................

15

2-2-1 تاریخچه کشت بافت گیاهی..............................................................................

15

2-2-2 اهداف کشت بافت گیاهی.................................................................................

16

2-2-3 تعریف کشت بافت گیاهی.................................................................................

16

2-2-4 انواع کشت بافت گیاهی....................................................................................

17

2-2-5 بررسی اثرات فاکتورهای مختلف در محیط کشت.............................................

18

2-2-6 نمک‌های غیرآلی...............................................................................................

19

2-2-7 ویتامین‌ها..........................................................................................................

19

2-2-8 منبع انرژی.........................................................................................................

19

2-2-9 عوامل فیزیکی...................................................................................................

20

2-2-10 ریزنمونه..........................................................................................................

20

2-2-11 pHمحیط.......................................................................................................

20

2-2-12 چگونگی انتخاب محیط کشت.........................................................................

20

2-2-13 ریشه‌زائی........................................................................................................

21

2-3 هورمون‌ها..............................................................................................................

21

2-3-1 اکسین‌ها............................................................................................................

21

2-3-2 سایتوکینین‌ها.....................................................................................................

22

2-4 کالوس‌زایی...........................................................................................................

23

2-4-1 انواع کالوس.....................................................................................................

23

2-4-2 مراحل رشد کالوس...........................................................................................

24

2-4-3 اندازه گیری رشد کالوس..................................................................................

24

2-4-4 آلودگی در کشت کالوس..................................................................................

24

2-4-5 تاثیر هورمون‌ها در القای کالوس.......................................................................

25

2-5 کنترل قهوه‌ای شدن................................................................................................

29

2-6 تولید متابولیت‌های ثانویه.......................................................................................

32

2-7 ریزازدیادی............................................................................................................

34

2-7-1 ریزازدیادی گیاهان از طریق کشت بافت............................................................

34

2-7-2 انتخاب ریزنمونه................................................................................................

35

2-7-3 تاثیر هورمون‌ها در ریزازدیادی..........................................................................

36

2-7-4 تاثیر هورمون‌ها در باززایی................................................................................

40

فصل سوم : مواد و روش‌ها

 

3-1 مواد گیاهی............................................................................................................

43

3-2 کشت بافت............................................................................................................

43

3-2-1 تهیه محلول ذخیره محیط‌های کشت...................................................................

43

3-2-1-1 تهیه محلول ذخیره عناصر ماکرو....................................................................

44

3-2-1-2 تهیه محلول ذخیره عناصر میکرو...................................................................

44

3-2-1-3 تهیه محلول ذخیره آهن سدیم....................................................................

44

3-2-1-4 تهیه محلول ذخیره ویتامین ها........................................................................

44

3-2-1-5 هورمون‌ها.....................................................................................................

45

3-3- تهیه محیط کشت.................................................................................................

45

3-4 ضدعفونی نمونه‌های گیاهی...................................................................................

45

3-4-1 ضدعفونی اندام گیاهی .....................................................................................

46

3-5 تهیه ریزنمونه.........................................................................................................

46

3-6 روش انجام پژوهش...............................................................................................

47

3-6-1 تکثیر.................................................................................................................

47

3-6-2 ریزازدیادی........................................................................................................

47

3-6-2-1 اثر هورمون اکسین........................................................................................

48

3-6-2-2 اثر هورمون سیتوکینین...................................................................................

48

3-6-3 تاثیر هورمون‌های اکسین بر روی القای کالوس..................................................

48

3-6-4 تاثیر هورمون‌های اکسین بر میزان ترکیبات پلی فنلی.........................................

49

3-6-4-1 روش اندازه‌گیری ترکیبات پلی‌فنل................................................................

49

3-6-4-2 منحنی استاندارد پلی‌فنل‌ها............................................................................

49

3-7 صفات مورفولوژیکی مورد بررسی و روش اندازه‌گیری آن‌ها.................................

50

3-7-1 تعداد برگ.........................................................................................................

50

3-7-2 تعداد ریشه........................................................................................................

50

3-7-3 طول برگ..........................................................................................................

50

3-7-4 طول ریشه.........................................................................................................

50

3-7-5 تعداد روز تا القای کالوس.................................................................................

50

3-7-6 درصد کالوس‌زایی............................................................................................

50

3-7-7 مورفولوژی کالوس...........................................................................................

51

3-7-8 وزن خشک کالوس...........................................................................................

51

3-8 آنالیز آماری و تجزیه و تحلیل داده‌ها.....................................................................

51

فصل چهارم : نتایج

 

4-1 تاثیر هورمون سیتوکینین بر صفات رویشی.............................................................

52

4-1-1 هورمون BAP..................................................................................................

52

4-1-1-1 تعداد برگ....................................................................................................

52

4-1-1-2 طول برگ.....................................................................................................

54

4-1-1-3 تعداد ریشه...................................................................................................

56

4-1-1-4 طول ریشه.....................................................................................................

58

4-1-2 هورمون Kin....................................................................................................

60

4-1-2-1 تعداد برگ....................................................................................................

60

4-1-2-2 طول برگ.....................................................................................................

62

4-1-2-3 تعداد ریشه...................................................................................................

64

4-1-2-4 طول ریشه.....................................................................................................

66

4-2 تاثیر هورمون اکسین بر صفات رویشی..................................................................

68

4-2-1 هورمون NAA.................................................................................................

68

4-2-1-1 تعداد برگ....................................................................................................

68

4-2-1-2 طول برگ.....................................................................................................

71

4-2-1-3 تعداد ریشه...................................................................................................

73

4-2-1-4 طول ریشه.....................................................................................................

75

4-2-2 هورمون IBA...................................................................................................

77

4-2-2-1 تعداد برگ....................................................................................................

77

4-2-2-2 طول برگ.....................................................................................................

79

4-2-2-3 تعداد ریشه...................................................................................................

81

4-2-2-4 طول ریشه.....................................................................................................

83

4-3 بررسی اثرمتقابل هورمون‌ها بر صفات رویشی........................................................

85

4-3-1 تعداد برگ.........................................................................................................

85

4-3-2 طول برگ..........................................................................................................

88

4-3-3 تعداد ریشه........................................................................................................

91

4-3-4 طول ریشه.........................................................................................................

94

4-4 بررسی تاثیر هورمون‌های اکسین بر روی القای کالوس..........................................

96

4-5 بررسی تاثیر هورمون‌های اکسین بر روی میزان فنل................................................

99

فصل پنجم : بحث

 

5-1 بحث......................................................................................................................

102

5-1-1 ریزازدیادی........................................................................................................

102

5-1-2 تعداد برگ.........................................................................................................

102

5-1-3 طول برگ..........................................................................................................

106

5-1-4 تعداد ریشه........................................................................................................

108

5-1-5 طول ریشه.........................................................................................................

110

5-1-6 تاثیر اکسین‌ها برالقای کالوس............................................................................

111

5-2 پیشنهادات.............................................................................................................

114

فهرست منابع.................................................................................................................

115

پیوست..........................................................................................................................

123

چکیده انگلیسی.............................................................................................................

126

 

فهرست جدول‌ها

عنوان

صفحه

4-1 تجزیه واریانس اثر هورمون BAP بر تعداد برگ............................................................................

53

4-2 تجزیه واریانس اثر هورمون BAP بر طول برگ.............................................................................

55

4-3 تجزیه واریانس اثر هورمون BAP بر تعداد ریشه...........................................................................

57

4-4 تجزیه واریانس اثر هورمون BAP بر طول ریشه............................................................................

59

4-5 تجزیه واریانس اثر هورمون Kin بر تعداد برگ..............................................................................

61

4-6 تجزیه واریانس اثر هورمون Kin بر طول برگ...............................................................................

63

4-7 تجزیه واریانس اثر هورمون Kin بر تعداد ریشه.............................................................................

65

4-8 تجزیه واریانس اثر هورمون Kin بر طول ریشه..............................................................................

67

4-9 تجزیه واریانس اثر هورمون NAA بر تعداد برگ..........................................................................

69

4-10 تجزیه واریانس اثر هورمون NAA بر طول برگ..........................................................................

72

4-11 تجزیه واریانس اثر هورمون NAA بر تعداد ریشه........................................................................

73

4-12 تجزیه واریانس اثر هورمونNAA بر طول ریشه.........................................................................

76

4-13 تجزیه واریاتس اثر هورمون IBA بر تعداد برگ...........................................................................

78

4-14 تجزیه واریانس اثر هورمون IBA بر طول برگ...........................................................................

80

4-15 تجزیه واریانس اثر هورمون IBA برتعداد ریشه...........................................................................

82

4-16 تجزیه واریانس اثر هورمون IBA برطول ریشه...........................................................................

84

4-17 تجزیه واریانس اثرمتقابل هورمون BAP و IBA بر تعداد برگ...................................................

87

4-18 تجزیه واریانس اثرمتقابل هورمون Kin و IBA بر طول برگ......................................................

90

4-19 تجزیه واریانس اثرمتقابل هورمون Kin و NAA بر تعداد برگ...................................................

93

4-20 تجزیه واریانس اثرمتقابل هورمون Kin و NAA بر طول ریشه....................................................

95

4-21 تاثیر هورمون های اکسین بر روی القای کالوس............................................................................

97

4-22 تجزیه واریانس تاثیر هورمون‌های اکسین بر میزان فنل...................................................................

100

 

 

 

فهرست شکل‌ها

عنوان

صفحه

2-1 گیاه آلوئه‌ورا..................................................................................................................................

6

2-2 گل‌های زردرنگ و گل‌آذین خوشه‌ای گیاه آلوئه‌ورا.........................................................................

10

2-3 ترکیبات آلوئه‌ورا...........................................................................................................................

14

2-4 ساختار شیمیایی ترکیبات گیاه آلوئه‌ورا...........................................................................................

15

3-3 تکثیر گیاه آلوئه‌ورا.........................................................................................................................

47

3-4 کالوس‌های از بین رفته در اثر تولید ترکیبات فنلی..........................................................................

49

4-1 مقایسه تعداد برگ در هورمون BAP.............................................................................................

54

4-2 مقایسه طول برگ در هورمون BAP..............................................................................................

56

4-3 مقایسه تعداد ریشه در هورمون BAP............................................................................................

58

4-4 مقایسه طول ریشه در هورمون BAP.............................................................................................

60

4-5 مقایسه تعداد برگ در هورمون Kin...............................................................................................

62

4-6 مقایسه طول برگ در هورمون Kin.................................................................................................

64

4-7 مقایسه تعداد ریشه در هورمون Kin..............................................................................................

66

4-8 مقایسه طول ریشه در هورمون Kin...............................................................................................

68

4-9 مقایسه تعداد برگ در هورمون NAA.............................................................................................

70

4-10 مقایسه طول برگ در هورمون NAA...........................................................................................

72

4-11 مقایسه تعداد ریشه در هورمون NAA.........................................................................................

75

4-12 مقایسه طول ریشه در هورمون NAA...........................................................................................

77

4-13 مقایسه تعداد برگ در هورمون IBA............................................................................................

79

4-14 مقایسه طول برگ در هورمون IBA..............................................................................................

81

4-15 مقایسه تعداد ریشه در هورمون IBA...........................................................................................

83

4-16 مقایسه طول ریشه در هورمون IBA............................................................................................

85

4-17 اثر متقابل هورمون ها بر تعداد برگ..............................................................................................

88

4-18 اثر متقابل هورمون ها بر طول برگ...............................................................................................

91

4-19 اثر متقابل هورمون ها بر تعداد ریشه.............................................................................................

93

4-20 اثر متقابل هورمون ها بر طول ریشه..............................................................................................

96

4-21 تاثیر هورمون‌های اکسین در القای کالوس....................................................................................

99

فهرست نمودارها

عنوان

صفحه

4-1 مقایسه تعداد برگ در هورمون BAP.............................................................................................

52

4-2 مقایسه طول برگ در هورمون BAP...............................................................................................

55

4-3 مقایسه تعداد ریشه در هورمون BAP............................................................................................

57

4-4 مقایسه طول ریشه در هورمون BAP..............................................................................................

59

4-5 مقایسه تعداد برگ در هورمون Kin...............................................................................................

61

4-6 مقایسه طول برگ در هورمون Kin................................................................................................

63

4-7 مقایسه تعداد ریشه در هورمون Kin..............................................................................................

65

4-8 مقایسه طول ریشه در هورمون Kin................................................................................................

67

4-9 مقایسه تعداد برگ در هورمون NAA.............................................................................................

69

4-10 مقایسه طول برگ در هورمون NAA............................................................................................

71

4-11 مقایسه تعداد ریشه در هورمون NAA.........................................................................................

73

4-12 مقایسه طول ریشه در هورمون NAA...........................................................................................

75

4-13 مقایسه تعداد برگ در هورمون IBA............................................................................................

77

4-14 مقایسه طول برگ در هورمون IBA..............................................................................................

79

4-15 مقایسه تعداد ریشه در هورمون IBA...........................................................................................

81

4-16 مقایسه طول ریشه در هورمون IBA.............................................................................................

83

4-17 مقایسه اثرمتقابل هورمون BAP و IBA بر تعداد برگ................................................................

86

4-18 مقایسه اثرمتقابل هورمون Kin و IBA بر طول برگ ..................................................................

89

4-19 مقایسه اثرمتقابل هورمون Kin و NAA بر تعداد ریشه...............................................................

92

4-20 مقایسه اثرمتقابل هورمون Kin و NAA بر طول ریشه.................................................................

94

4-21 مقایسه تاثیر هورمون‌های اکسین بر القای کالوس..........................................................................

100

 

فهرست علامت‌ها و اختصارها

 

بنزیل آمینو

Benzyl Amino

BA

6- بنزیل آمینو پورین

6-Benzyl Amino Purine

BAP

ایندول-3- اسید استیک

Indol-3- Acetic Acid

IAA

ایندول-3- بوتیریک اسید

Indol-3-Butyric Acid

IBA

1-نفتالین اسید استیک

Naohtalene Acetic Acid

NAA

2و4-دی کلروفنوکسی اسیداستیک

2,4-D-chlorophenoxyacetic Acid

2,4-D

N- ایزو پنتیل امینو پورین

N-isopentenylamino purin

2ip

کینتین

Kinetin

Kin

 
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید  انتشار : ۱۱ مهر ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 108

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/01/27 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

مجموعه سؤالات تستي كتاب تفسیر قرآن کریم (آیات برگزیده) (ويراست دوم، نشر معارف) مشتمل بر 600 سؤال. 2 جزوه و خلاصه درس (تفسیر قرآن کریم(آیات برگزیده) فایل pdfکتاب حجم فایل:20kb گردآورنده این فایل وب سایت نسیم بوک ...

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه نکته: دوستان عزیز یکی از سوالاتی که خیلی از کاربران میپرسند اینه که آیا پکیج شما همون پکیجی هستش که تو اینترنت زده (کسب درآمد ۳۰۰ هزار در 30 دقیقه ) ؟! نخیر ، اون (پکیج کسب درآمد ۳۰۰،۰۰۰ در ۳۰ دقیقه ) به شما باینری آپشن و فارکس رو آموزش میده که یک ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

آموزش تله کینزی در دو روز

آموزش تله کینزی در دو روز

فقط در 2 روز...! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده همراه با تصویر میباشند و باعث یاد گیری بهتر شما عزیزان ...

افزایش سایز آلت تناسلی|مسائل جنسی

در اين سايت روشي را به شما معرفي مي كنيم براي بزرگ كردن آلت تناسلي كه نتايج فوق العاده اي براي شما در بر خواهد داشت،كه خودتان هم باور نمي كنيد: . . . 1-افزايش طول و ضخامت به اندازه 3cm الي 8cm 2-افزايش طول تا بيش از50%اندازه فعلي در حالت راست وسفت ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

پکیج -میلیاردر های مدرن- کسب درآمد 300

پکیج -میلیاردر های مدرن- کسب درآمد 300

-میلیاردر های مدرن- فقط 7 دقیقه وقت بگذارید و این متن را تا آخر و بدون هرگونه حاشیه بخوانید و مطمین باشید مهم ترین 7 دقیقه عمراتان خواهد شد!!! برای ...

کسب درامد

کسب درامد

سرعت تغییر و تحولات فناوری به حدی شده است که ماشین تندروی زمان دارد از انها عقب می افتدانگار این زمان است که به جای اینکه یک گوشه بنشیند باید تخت گاز بتازد تا از زمانه عقب نیفتد. این شرایط باعث تشکیل کسب و کار در دنیای اینترنت شده است کسانی میتوانند از این موقعیت به خوبی ...

کسب درآمد از اینترنت ماهیانه 1000.000 تومان

کسب درآمد از اینترنت ماهیانه 1000.000 تومان

پکیج کسب درامد اسان از اینترنت قانونی و واقعی آیا می دانید با همین گوشی موبایل می توانید ماهیانه 1000.000تومان درآمد خالص داشته باشید؟ این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ فاصله رسیدن به درامد میلیونی فقط خواندن این ...

کسب درآمد در هر 3 دقیقه 5000 تومان

کسب درآمد در هر 3 دقیقه 5000 تومان

برای اینکه از همین امروز صاحب کسب و کار میلیونی شوید کافی است فقط چند دقیقه وقت بگذارید و توضیحات زیر را بخوانید. کسب درآمد میلیونی بدون نیاز به اینترنت شما توسط این پکیج می توانید در هر سه دقیقه ۵ هزار تومان درآمد کسب کنید. اگر شما فرد بیکاری هستید ؟ اگر ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

مادر احسان از دستش کلافه شده است. احسان ۱۰ سال دارد و در کلاس چهارم ابتدایی تحصیل می‌کند. او گاهی اوقات رفتارهای بد و پرخاشگرانه‌ای از خود نشان می‌دهد. احسان وقتی عصبانی می‌شود همه چیز را به هم می‌ریزد؛ از کوسن‌های مبل که به اطراف پرتاب می‌شود بگیرید تا کاغذ ...

نمونه سوالات کارگر عمومی گچ کار درجه 3 (فنی و حرفه

نمونه سوالات کارگر عمومی گچ کار درجه 3 (فنی و حرفه

این بسته پیشنهادی که توسط سایت نسیم بوک جمع آوری شده شامل: 110نمونه سوال تستی باجواب نام محصول:نمونه سوالات کارگر عمومی گچ کار درجه 3 فنی حرفه ای تعداد مجموع سوالات: 110نمونه سوال با جواب آزمون ادواری نمونه سؤالات فنی حرفه ایکارگر عمومی گچ کار درجه 3 می ...

افزایش قد با متد گروتالر داینامیک

افزایش قد با متد گروتالر داینامیک

اگر به دنبال یک روش مطمعن و بی‌خطر هستید که امتحان خود را پس داده باشد، نیاز به سرمایه اولیۀ بالایی نداشته باشد و بتوانید آن را از منزل خود استفاده کنید؛ لطفاً صندلی خود را تنظیم کنید و این مطلب را با دقت مطالعه فرمائید. در این مطلب قصد داریم شما را با آخرین متد افرایش قد که ...

دانلود کتاب حقوق مدنی 5 مختصر حقوق خانواده (

دانلود کتاب حقوق مدنی 5 مختصر حقوق خانواده (

کتاب حقوق خانواده منبع درس حقوق مدنی 5 رشته حقوق دانشگاه پیام نور تالیف دکتر سید حسین صفائی و دکتر اسدالله امامی شامل 421 صفحه کتاب در قالب فایل pdf ...

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل٣٠٠ هزار تومان

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل٣٠٠ هزار تومان

سلام دوست خوبم اگه از زندگي و كارت رضايت نداري.. اگه از وضعيت روحي و بي پولي خسته شدي.. اگه احساس ميكني هميشه تو تمامي كارها بازنده اي و اعتماد به نفس پاييني داري.. اگه ميخواي يك فعاليت جديد رو شروع كني .. و يا حتي ميخواي وضعيت زندگيتو بهتر و بهتر كني و جاذب ثروت و موفقيت ...

کسب درآمد با اندیکاتور binary از سایت الیمپ و اکسپرت

کسب درآمد با اندیکاتور binary از سایت الیمپ و اکسپرت

سلام ما دوتا سایت به شما معرفی میکنیم برای فعالیت یکی سایت الیمپ هست و دیگری سایت اکسپرت آپشن فرق بین سایت اکسپرت آپشن و الیمپ چیست ؟ اول در مورد سایت الیمپ اینجا توضیح میدهیم و بعد از الیمپ در پایین همین صفحه در مورد سایت اکسپرت آپشن توضیح میدهیم برای رفتن به سایت ...

خلاصه ی کتاب دانش خانواده و جمعیت(ویراست دوم) +

خلاصه ی کتاب دانش خانواده و جمعیت(ویراست دوم) +

خلاصه کتاب دانش خانواده و جمعیت براساس کتاب جمعی از نویسندگان از انتشارات معارف، به انضمام تست های تالیفی جامع و بانک نمونه سوالات دانشگاه پیام نور از این مبحث با پاسخنامه، مناسب برای تمامی دانشجویان دانشگاه پیام نور با کد رشته 1233043 . محتویات محصول : بروز رسانی فایل: افزوده ...

سؤالات تستي كتاب درآمدي تحليلي بر انقلاب اسلامي

سؤالات تستي كتاب درآمدي تحليلي بر انقلاب اسلامي

مجموعه سؤالات تستي كتاب درآمدي تحليلي بر انقلاب اسلامي ايران نوشتهدكترنمونه سوال امتحانی نیمسال اول 88-87 (با جواب تستی)محمدرحيم عيوضي و دكتر محمدجواد هراتي (ويراست دوم، نشر معارف) مشتمل بر65 سؤال همراه با پاسخنامه. نوع فایل:pdf تعدادسوالات:650 نمونه سوال امتحانی نیمسال اول ...

دانلود خلاصه کتاب تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی دکتر

دانلود خلاصه کتاب تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی دکتر

دانلود خلاصه کتاب فرهنگ و تمدن اسلامی + نمونه سوال امتحانیpdf خلاصه کتاب فرهنگ و تمدن اسلامی تاليف دکتر علی اکبر ولایتی خلاصه کتاب فرهنگ و تمدن اسلامی دکتر علی اکبر ولایتی +تست به ضمیمه 5 دوره نمونه سوالات تستی امتحانی همراه با ...

نمونه سوالات آزمون فنی و حرفه ای رشته نصاب و عیب

نمونه سوالات آزمون فنی و حرفه ای رشته نصاب و عیب

این بسته پیشنهادی که توسط سایت نسیم بوک جمع آوری شده شامل جزوء و و 150نمونه سوال با جواب آزمون فنی و حرفه ای رشته نصاب و عیب یاب سیستم های حفاظتی امنیتی می باشد که در ادامه با قیمت بدون رقیب در سطح اینترنت می توانید دانلود کنید: قابل استفاده برای مهارت آموزان،دانش آموزان ...

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

برای رفتن به سایت الیمپ کلیک کنید برای شناخت کار با اندیکاتور binary و کسب درآمد از سایت الیمپ ما ویدیو های اموزشی برای شما تهیه کردیم تا دوستان از صفر تا صد با این روش کار آشنا شوند مراحلی که شما یاد خواهید گرفت .. آموزش ثبت نام در سایت الیمپ و وب مانی - آموزش شارژ ...

فایل های صوتی دکتر شهرام اسلامی روان شناس نخبه

فایل های صوتی دکتر شهرام اسلامی روان شناس نخبه

پیشنهاد ویژه سایت Persian Market - دکتر شهرام اسلامی روانشناس خانواده یکی از نخبه های ایران که ماهانه سمینارهای زیادی در همه جای ایران برگذار میکنن ما سعی کردیم بهترین سخنرانی هایدکتر شهرام اسلامی در این پکیج به صورت فایل های صوتی برای شما فراهم کنیم*موضوعات این پکیج ...

دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

معرفی کتاب:(روان درمانی اگزیستانسیال فارسی) روان درمانی اگزیستانسیال گونه ای روان درمانی پرکار یا پویه نگر است. پویا اصطلاحی ست که در حیطه ی بهداشت روان به چهره روان پویه شناسی بسیار بهره گیری می شود؛ و اگر کسی بخواهد یگانه از اساسی ترین ویژگی های رویکرد اگزیستانسیال را ...

اعتبار ما اعتماد شما

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما