بیتوته پرتابل جامع شامل ،کسب درآمد،و مقالات دانشگاهی

بهترین ها ی اینترنت را از سایت ما دانلود کنید با ضمانت هفت ستاره

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 97
  • بازدید دیروز : 132
  • بازدید کل : 113562

پیوند ها

بررسی اثرات ترکیبات هورمونی درمیزان تولید مواد فنولی درگیاه آلوئه ورا اکوتیپ استان گلستان


بررسی اثرات ترکیبات هورمونی درمیزان تولید مواد فنولی درگیاه آلوئه ورا اکوتیپ استان گلستان

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

چکیده...........................................................................................................................

1

فصل اول : مقدمه

 

1-1 مقدمه....................................................................................................................

2

1-2 اهمیت موضوع......................................................................................................

3

1-3 فرضیات................................................................................................................

7

1-4 اهداف پژوهش......................................................................................................

7

فصل دوم : مروری بر منابع

 

2-1 کلیات....................................................................................................................

8

2-1-1 تاریخچه گیاه آلوئه‌ورا.......................................................................................

8

2-1-گیاهشناسی...........................................................................................................

9

2-1-3 تکثیر.................................................................................................................

10

2-1-4 گونه‌ها...............................................................................................................

11

2-1-5 نیازهای اکولوژیکی...........................................................................................

11

2-1-6 خواستگاه و دامنه انتشار....................................................................................

11

2-1-7 خواص دارویی و موارد استفاده.........................................................................

12

2-1-8 موادموثره و ترکیبات.........................................................................................

12

2-2 کشت بافت گیاهی.................................................................................................

15

2-2-1 تاریخچه کشت بافت گیاهی..............................................................................

15

2-2-2 اهداف کشت بافت گیاهی.................................................................................

16

2-2-3 تعریف کشت بافت گیاهی.................................................................................

16

2-2-4 انواع کشت بافت گیاهی....................................................................................

17

2-2-5 بررسی اثرات فاکتورهای مختلف در محیط کشت.............................................

18

2-2-6 نمک‌های غیرآلی...............................................................................................

19

2-2-7 ویتامین‌ها..........................................................................................................

19

2-2-8 منبع انرژی.........................................................................................................

19

2-2-9 عوامل فیزیکی...................................................................................................

20

2-2-10 ریزنمونه..........................................................................................................

20

2-2-11 pHمحیط.......................................................................................................

20

2-2-12 چگونگی انتخاب محیط کشت.........................................................................

20

2-2-13 ریشه‌زائی........................................................................................................

21

2-3 هورمون‌ها..............................................................................................................

21

2-3-1 اکسین‌ها............................................................................................................

21

2-3-2 سایتوکینین‌ها.....................................................................................................

22

2-4 کالوس‌زایی...........................................................................................................

23

2-4-1 انواع کالوس.....................................................................................................

23

2-4-2 مراحل رشد کالوس...........................................................................................

24

2-4-3 اندازه گیری رشد کالوس..................................................................................

24

2-4-4 آلودگی در کشت کالوس..................................................................................

24

2-4-5 تاثیر هورمون‌ها در القای کالوس.......................................................................

25

2-5 کنترل قهوه‌ای شدن................................................................................................

29

2-6 تولید متابولیت‌های ثانویه.......................................................................................

32

2-7 ریزازدیادی............................................................................................................

34

2-7-1 ریزازدیادی گیاهان از طریق کشت بافت............................................................

34

2-7-2 انتخاب ریزنمونه................................................................................................

35

2-7-3 تاثیر هورمون‌ها در ریزازدیادی..........................................................................

36

2-7-4 تاثیر هورمون‌ها در باززایی................................................................................

40

فصل سوم : مواد و روش‌ها

 

3-1 مواد گیاهی............................................................................................................

43

3-2 کشت بافت............................................................................................................

43

3-2-1 تهیه محلول ذخیره محیط‌های کشت...................................................................

43

3-2-1-1 تهیه محلول ذخیره عناصر ماکرو....................................................................

44

3-2-1-2 تهیه محلول ذخیره عناصر میکرو...................................................................

44

3-2-1-3 تهیه محلول ذخیره آهن سدیم....................................................................

44

3-2-1-4 تهیه محلول ذخیره ویتامین ها........................................................................

44

3-2-1-5 هورمون‌ها.....................................................................................................

45

3-3- تهیه محیط کشت.................................................................................................

45

3-4 ضدعفونی نمونه‌های گیاهی...................................................................................

45

3-4-1 ضدعفونی اندام گیاهی .....................................................................................

46

3-5 تهیه ریزنمونه.........................................................................................................

46

3-6 روش انجام پژوهش...............................................................................................

47

3-6-1 تکثیر.................................................................................................................

47

3-6-2 ریزازدیادی........................................................................................................

47

3-6-2-1 اثر هورمون اکسین........................................................................................

48

3-6-2-2 اثر هورمون سیتوکینین...................................................................................

48

3-6-3 تاثیر هورمون‌های اکسین بر روی القای کالوس..................................................

48

3-6-4 تاثیر هورمون‌های اکسین بر میزان ترکیبات پلی فنلی.........................................

49

3-6-4-1 روش اندازه‌گیری ترکیبات پلی‌فنل................................................................

49

3-6-4-2 منحنی استاندارد پلی‌فنل‌ها............................................................................

49

3-7 صفات مورفولوژیکی مورد بررسی و روش اندازه‌گیری آن‌ها.................................

50

3-7-1 تعداد برگ.........................................................................................................

50

3-7-2 تعداد ریشه........................................................................................................

50

3-7-3 طول برگ..........................................................................................................

50

3-7-4 طول ریشه.........................................................................................................

50

3-7-5 تعداد روز تا القای کالوس.................................................................................

50

3-7-6 درصد کالوس‌زایی............................................................................................

50

3-7-7 مورفولوژی کالوس...........................................................................................

51

3-7-8 وزن خشک کالوس...........................................................................................

51

3-8 آنالیز آماری و تجزیه و تحلیل داده‌ها.....................................................................

51

فصل چهارم : نتایج

 

4-1 تاثیر هورمون سیتوکینین بر صفات رویشی.............................................................

52

4-1-1 هورمون BAP..................................................................................................

52

4-1-1-1 تعداد برگ....................................................................................................

52

4-1-1-2 طول برگ.....................................................................................................

54

4-1-1-3 تعداد ریشه...................................................................................................

56

4-1-1-4 طول ریشه.....................................................................................................

58

4-1-2 هورمون Kin....................................................................................................

60

4-1-2-1 تعداد برگ....................................................................................................

60

4-1-2-2 طول برگ.....................................................................................................

62

4-1-2-3 تعداد ریشه...................................................................................................

64

4-1-2-4 طول ریشه.....................................................................................................

66

4-2 تاثیر هورمون اکسین بر صفات رویشی..................................................................

68

4-2-1 هورمون NAA.................................................................................................

68

4-2-1-1 تعداد برگ....................................................................................................

68

4-2-1-2 طول برگ.....................................................................................................

71

4-2-1-3 تعداد ریشه...................................................................................................

73

4-2-1-4 طول ریشه.....................................................................................................

75

4-2-2 هورمون IBA...................................................................................................

77

4-2-2-1 تعداد برگ....................................................................................................

77

4-2-2-2 طول برگ.....................................................................................................

79

4-2-2-3 تعداد ریشه...................................................................................................

81

4-2-2-4 طول ریشه.....................................................................................................

83

4-3 بررسی اثرمتقابل هورمون‌ها بر صفات رویشی........................................................

85

4-3-1 تعداد برگ.........................................................................................................

85

4-3-2 طول برگ..........................................................................................................

88

4-3-3 تعداد ریشه........................................................................................................

91

4-3-4 طول ریشه.........................................................................................................

94

4-4 بررسی تاثیر هورمون‌های اکسین بر روی القای کالوس..........................................

96

4-5 بررسی تاثیر هورمون‌های اکسین بر روی میزان فنل................................................

99

فصل پنجم : بحث

 

5-1 بحث......................................................................................................................

102

5-1-1 ریزازدیادی........................................................................................................

102

5-1-2 تعداد برگ.........................................................................................................

102

5-1-3 طول برگ..........................................................................................................

106

5-1-4 تعداد ریشه........................................................................................................

108

5-1-5 طول ریشه.........................................................................................................

110

5-1-6 تاثیر اکسین‌ها برالقای کالوس............................................................................

111

5-2 پیشنهادات.............................................................................................................

114

فهرست منابع.................................................................................................................

115

پیوست..........................................................................................................................

123

چکیده انگلیسی.............................................................................................................

126

 

فهرست جدول‌ها

عنوان

صفحه

4-1 تجزیه واریانس اثر هورمون BAP بر تعداد برگ............................................................................

53

4-2 تجزیه واریانس اثر هورمون BAP بر طول برگ.............................................................................

55

4-3 تجزیه واریانس اثر هورمون BAP بر تعداد ریشه...........................................................................

57

4-4 تجزیه واریانس اثر هورمون BAP بر طول ریشه............................................................................

59

4-5 تجزیه واریانس اثر هورمون Kin بر تعداد برگ..............................................................................

61

4-6 تجزیه واریانس اثر هورمون Kin بر طول برگ...............................................................................

63

4-7 تجزیه واریانس اثر هورمون Kin بر تعداد ریشه.............................................................................

65

4-8 تجزیه واریانس اثر هورمون Kin بر طول ریشه..............................................................................

67

4-9 تجزیه واریانس اثر هورمون NAA بر تعداد برگ..........................................................................

69

4-10 تجزیه واریانس اثر هورمون NAA بر طول برگ..........................................................................

72

4-11 تجزیه واریانس اثر هورمون NAA بر تعداد ریشه........................................................................

73

4-12 تجزیه واریانس اثر هورمونNAA بر طول ریشه.........................................................................

76

4-13 تجزیه واریاتس اثر هورمون IBA بر تعداد برگ...........................................................................

78

4-14 تجزیه واریانس اثر هورمون IBA بر طول برگ...........................................................................

80

4-15 تجزیه واریانس اثر هورمون IBA برتعداد ریشه...........................................................................

82

4-16 تجزیه واریانس اثر هورمون IBA برطول ریشه...........................................................................

84

4-17 تجزیه واریانس اثرمتقابل هورمون BAP و IBA بر تعداد برگ...................................................

87

4-18 تجزیه واریانس اثرمتقابل هورمون Kin و IBA بر طول برگ......................................................

90

4-19 تجزیه واریانس اثرمتقابل هورمون Kin و NAA بر تعداد برگ...................................................

93

4-20 تجزیه واریانس اثرمتقابل هورمون Kin و NAA بر طول ریشه....................................................

95

4-21 تاثیر هورمون های اکسین بر روی القای کالوس............................................................................

97

4-22 تجزیه واریانس تاثیر هورمون‌های اکسین بر میزان فنل...................................................................

100

 

 

 

فهرست شکل‌ها

عنوان

صفحه

2-1 گیاه آلوئه‌ورا..................................................................................................................................

6

2-2 گل‌های زردرنگ و گل‌آذین خوشه‌ای گیاه آلوئه‌ورا.........................................................................

10

2-3 ترکیبات آلوئه‌ورا...........................................................................................................................

14

2-4 ساختار شیمیایی ترکیبات گیاه آلوئه‌ورا...........................................................................................

15

3-3 تکثیر گیاه آلوئه‌ورا.........................................................................................................................

47

3-4 کالوس‌های از بین رفته در اثر تولید ترکیبات فنلی..........................................................................

49

4-1 مقایسه تعداد برگ در هورمون BAP.............................................................................................

54

4-2 مقایسه طول برگ در هورمون BAP..............................................................................................

56

4-3 مقایسه تعداد ریشه در هورمون BAP............................................................................................

58

4-4 مقایسه طول ریشه در هورمون BAP.............................................................................................

60

4-5 مقایسه تعداد برگ در هورمون Kin...............................................................................................

62

4-6 مقایسه طول برگ در هورمون Kin.................................................................................................

64

4-7 مقایسه تعداد ریشه در هورمون Kin..............................................................................................

66

4-8 مقایسه طول ریشه در هورمون Kin...............................................................................................

68

4-9 مقایسه تعداد برگ در هورمون NAA.............................................................................................

70

4-10 مقایسه طول برگ در هورمون NAA...........................................................................................

72

4-11 مقایسه تعداد ریشه در هورمون NAA.........................................................................................

75

4-12 مقایسه طول ریشه در هورمون NAA...........................................................................................

77

4-13 مقایسه تعداد برگ در هورمون IBA............................................................................................

79

4-14 مقایسه طول برگ در هورمون IBA..............................................................................................

81

4-15 مقایسه تعداد ریشه در هورمون IBA...........................................................................................

83

4-16 مقایسه طول ریشه در هورمون IBA............................................................................................

85

4-17 اثر متقابل هورمون ها بر تعداد برگ..............................................................................................

88

4-18 اثر متقابل هورمون ها بر طول برگ...............................................................................................

91

4-19 اثر متقابل هورمون ها بر تعداد ریشه.............................................................................................

93

4-20 اثر متقابل هورمون ها بر طول ریشه..............................................................................................

96

4-21 تاثیر هورمون‌های اکسین در القای کالوس....................................................................................

99

فهرست نمودارها

عنوان

صفحه

4-1 مقایسه تعداد برگ در هورمون BAP.............................................................................................

52

4-2 مقایسه طول برگ در هورمون BAP...............................................................................................

55

4-3 مقایسه تعداد ریشه در هورمون BAP............................................................................................

57

4-4 مقایسه طول ریشه در هورمون BAP..............................................................................................

59

4-5 مقایسه تعداد برگ در هورمون Kin...............................................................................................

61

4-6 مقایسه طول برگ در هورمون Kin................................................................................................

63

4-7 مقایسه تعداد ریشه در هورمون Kin..............................................................................................

65

4-8 مقایسه طول ریشه در هورمون Kin................................................................................................

67

4-9 مقایسه تعداد برگ در هورمون NAA.............................................................................................

69

4-10 مقایسه طول برگ در هورمون NAA............................................................................................

71

4-11 مقایسه تعداد ریشه در هورمون NAA.........................................................................................

73

4-12 مقایسه طول ریشه در هورمون NAA...........................................................................................

75

4-13 مقایسه تعداد برگ در هورمون IBA............................................................................................

77

4-14 مقایسه طول برگ در هورمون IBA..............................................................................................

79

4-15 مقایسه تعداد ریشه در هورمون IBA...........................................................................................

81

4-16 مقایسه طول ریشه در هورمون IBA.............................................................................................

83

4-17 مقایسه اثرمتقابل هورمون BAP و IBA بر تعداد برگ................................................................

86

4-18 مقایسه اثرمتقابل هورمون Kin و IBA بر طول برگ ..................................................................

89

4-19 مقایسه اثرمتقابل هورمون Kin و NAA بر تعداد ریشه...............................................................

92

4-20 مقایسه اثرمتقابل هورمون Kin و NAA بر طول ریشه.................................................................

94

4-21 مقایسه تاثیر هورمون‌های اکسین بر القای کالوس..........................................................................

100

 

فهرست علامت‌ها و اختصارها

 

بنزیل آمینو

Benzyl Amino

BA

6- بنزیل آمینو پورین

6-Benzyl Amino Purine

BAP

ایندول-3- اسید استیک

Indol-3- Acetic Acid

IAA

ایندول-3- بوتیریک اسید

Indol-3-Butyric Acid

IBA

1-نفتالین اسید استیک

Naohtalene Acetic Acid

NAA

2و4-دی کلروفنوکسی اسیداستیک

2,4-D-chlorophenoxyacetic Acid

2,4-D

N- ایزو پنتیل امینو پورین

N-isopentenylamino purin

2ip

کینتین

Kinetin

Kin

 
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید  انتشار : ۱۱ مهر ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 165

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)

افزایش طول و قطر آلت تناسلی به روش ناچرال هیربال

افزایش طول و قطر آلت تناسلی به روش ناچرال هیربال

افزایش طول و قطر آلت تناسلی به روش ناچرال هیربال - فرصت ویژه : تخفیف 80 درصدی فقط برای این چند روز - افزایش طول و قطر آلت تناسلی به روش ناچرال هیربال در مدت کمتر از یک ماه و حل مشکلات جنسی مردان با روش های کاملا طبیعی و خانگی آیا می خواهید مشکلات جنسی شما برطرف شود و لذت بیشتری را ...

آموزش افزايش الت تناسلي به روش پيترتاك

افزایش طول و قطر آلت تناسلی به روش پيترتاك فرصت ویژه : تخفیف 51 درصدی به مدت محدود افزایش طول و قطر آلت تناسلی به روش پيترتاك در مدت کمتر از یک ماه و حل مشکلات جنسی مردان با روش های کاملا طبیعی و خانگی اگر واقعا می خواهید با ...

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/11/30 اضافه شدن ویدیوی جدید بسم الله الرحمن الرحیم کسب درآمد اینترنتی سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم ...

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ٧٠ هزار تومان

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ٧٠ هزار تومان

سلام دوست خوبم اگه از زندگي و كارت رضايت نداري.. اگه از وضعيت روحي و بي پولي خسته شدي.. اگه احساس ميكني هميشه تو تمامي كارها بازنده اي و اعتماد به نفس پاييني داري.. اگه ميخواي يك فعاليت جديد رو شروع كني .. و يا حتي ميخواي وضعيت زندگيتو بهتر و بهتر كني و جاذب ثروت و موفقيت ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با ...

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه توجه: دوستانی میان پیام میدن این سیستم شما چیه؟؟ شما اگه صفر تا صد توضیحات رو کامل بخونید ، اون موقع متوجه میشید ما گفتیم این روش چیه؟! پس حتما تا آخر توضیحات رو بخونید.( با این سیستم یاد میگیری چطوری از صفر با همین موبایلت روزی ۳۰ الی ۳۰۰ هزار تومن ...

کتاب پرفروش مغز گرسنه+کسب درآمد تضمینی

کتاب پرفروش مغز گرسنه+کسب درآمد تضمینی

شاید تعجب کنید از این حرف ولی بدون اقرار این یک کتاب مقدس است میپرسید چرا چرایش را در ادامه خواهید فهمید در این کتاب یاد خواهید گرفت که هدف های بزرگ و رویاهای بلند پروازانه داشته باشید. پایتان را از گلیم خود فراتر گذاشته و خود را از باب ارباب رعیتی نجات ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم،خیلی اتفاقی با این متد آشنا شدم و قبل از آن همه روشها رو برای افزایش ...

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت الیمپ توضیح دادیم . برای رفتن به سایت الیمپ اصلی کلیک کنید برای رفتن به سایت نمایندگی ...

دانلود رایگان کتاب سقوط یک بهشت pdf ترجمه

دانلود رایگان کتاب سقوط یک بهشت pdf ترجمه

معرفی کتاب:(سقوط یک بهشت)(واپسین روزهای سلطنت پهلوی)The Fall of Heavenنسخه فارسی کتاب The Fall of Heaven -سقوط یک بهشت-، کتابی است که نوشته یک تاریخ شناس برجسته آمریکایی Andrew Scott Cooper می باشد و مدتی قبل در ایالات متحده آمریکا منتشر شد.(سقوط یک بهشت)در این کتاب خواندنی، مؤلف برای نخستین بار در ...

آموزش افزایش آلت تناسلی به روش پیترتاک

آموزش افزایش آلت تناسلی به روش پیترتاک

افزایش طول و قطر آلت تناسلی به روش پيترتاك فرصت ویژه : تخفیف 50 درصدی به مدت محدود افزایش طول و قطر آلت تناسلی به روش پيترتاك در مدت کمتر از یک ماه و حل مشکلات جنسی مردان با روش های کاملا طبیعی و خانگی اگر واقعا می خواهید با مشکلات جنسیتان به کلی خدا ...

جزوه حقوق هوایی توپچی

جزوه حقوق هوایی توپچی

// جزوه حقوق هوایی برگرفته شده از کتاب مقدمه ای بر حقوق بین الملل هوایی حسین نواده توپچی مناسب برای دانشجویان دانشگاه پیام نور و سایر دانشگاه ها. پس از پرداخت لینک دانلود برای شما قابل نمایش میشود و تا یک روز لینک برای شما معتبر خواهد بود. جهت پشتیبانی میتوانید در زیر همین ...

افزایش سایز آلت تناسلی به روش Big Size

افزایش سایز آلت تناسلی به روش Big Size

اگر واقعا می خواهید با مشکلات جنسیتان به کلی خدا حافظی کنید لطفا مطالب زیر را با دقت بخوانید...! آیا از کوچکی آلت خود رنج میبرید؟ آیا زودانزالی دارید؟ آیا میخواهید یک بار برای همیشه مشکلات جنسی خود را رفع کنید؟ آیا میخواهید قدرت جنسی خود را افزایش دهید؟ در اين ...

دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

معرفی کتاب:(روان درمانی اگزیستانسیال فارسی) روان درمانی اگزیستانسیال گونه ای روان درمانی پرکار یا پویه نگر است. پویا اصطلاحی ست که در حیطه ی بهداشت روان به چهره روان پویه شناسی بسیار بهره گیری می شود؛ و اگر کسی بخواهد یگانه از اساسی ترین ویژگی های رویکرد اگزیستانسیال را ...

نمونه سوالات فنی حرفه ای شیرینی پزی درجه 2

نمونه سوالات فنی حرفه ای شیرینی پزی درجه 2

این بسته پیشنهادی که توسط سایت حسام جمع آوری شده شامل: 400نمونه سوال تستی باجواب نام محصول:نمونه سوالات فنی حرفه ای شیرینی پزی درجه 2 تعداد مجموع سوالات: 400نمونه سوال با جواب آزمون ادواری نمونه سؤالات فنی حرفه ای شیرینی پزی درجه 2 می باشد که در ادامه می ...

پاورپوینت فصل پانزدهم تئوری حسابداری (جلد 2)

پاورپوینت فصل پانزدهم تئوری حسابداری (جلد 2)

Welcome to VirgooL.net مقاله ، پاورپوینت ، پایان نامه ---- ویرگــ ، ــول ViRGooL.net ---- پاورپوینت و مقاله موضوع : پاورپوینت فصل پانزدهم تئوری حسابداری (جلد 2) تألیف دکتر ساسان مهرانی، دکتر غلامرضا کرمی، مهتاب جهرومی و سیدمصطفی سیدحسینی مباحث پاورپوینت : - مقدمه - تعریف ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

اگه واقعا خواهان تغییر، موفقیت و درآمدزایی هستید، این صفحه رو کامل مطالعه کنید، در غیر این صورت میتونید با خیال راحت این صفحه رو ترک کنید :) سلام دوست عزیزم، ما در بین افراد موفق آمریکا، فیلسوف تجاری آمریکایی یعنی آقای جیم ران که خودش استاد چهار استاد ...

رسید جعلی آپ

رسید جعلی آپ

برنامه ساخت و ویرایش رسید جعلی برنامه آپ بسیار شبیه به رسید اصلی امکان ادیت تمام موارد به دلخواه کاملا راحت و تنها با یک کلیک با استفاده از این برنامه می توانید به راحتی رسید های برنامه ی پرداخت آپ را جعل نموده و با آن با دوستان خود شوخی نمایید.کار با برنامه بسیار راحت بوده و ...

پکیج افزایش قد -گروتالر داینامیک- نسخه جدید

پکیج افزایش قد -گروتالر داینامیک- نسخه جدید

آموزش جدیدترین و بهترین راه افزایش قد کودکان و بزرگسالان با -متد گروتالر داینامیک دکتر فیلیپ میلر- پکیج منحصر به فرد افزایش قد -گروتالر داینامیک- نسخه جدید 2019 (Grow Taller Dynamic) آموزش های ویدیویی جهت راحتی شما عزیزان اختصاصی از سایت Mss8.ir اگر تصور می‌ کنید که به ...

کسب درآمد در هر 3 دقیقه 5000 تومان

کسب درآمد در هر 3 دقیقه 5000 تومان

برای اینکه از همین امروز صاحب کسب و کار میلیونی شوید کافی است فقط چند دقیقه وقت بگذارید و توضیحات زیر را بخوانید. کسب درآمد میلیونی بدون نیاز به اینترنت شما توسط این پکیج می توانید در هر سه دقیقه ۵ هزار تومان درآمد کسب کنید. اگر شما فرد بیکاری هستید ؟ اگر ...

دانلودپکیج ربات فالوور و لایک نامحدود و رایگان

دانلودپکیج ربات فالوور و لایک نامحدود و رایگان

ربات فالوور و لایک نامحدود و رایگان اینستاگرام وضعیت پکیج : فعال روشی برای فالوور و لایک اینستاگرام براتون گذاشتیم، که با قیمت ناچیزی میتونید جلوی دوستاتون کلاس بزارین :) توجه : این برنامه مصارف دیگری هم دارد که خودتان با آن آشنا خواهید شد. اگر ...

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ٧٠ هزار تومان

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ٧٠ هزار تومان

سلام دوست خوبم اگه از زندگي و كارت رضايت نداري.. اگه از وضعيت روحي و بي پولي خسته شدي.. اگه احساس ميكني هميشه تو تمامي كارها بازنده اي و اعتماد به نفس پاييني داري.. اگه ميخواي يك فعاليت جديد رو شروع كني .. و يا حتي ميخواي وضعيت زندگيتو بهتر و بهتر كني و جاذب ثروت ...

دانلود رایگان کتاب شازده حمام صوتی تمام جلدها

دانلود رایگان کتاب شازده حمام صوتی تمام جلدها

معرفی کتاب:(شازده حمام)3جلد شازده حمام ، داستان خاطرات شیرین و خواندنی دوران کودکی حسین پاپلی یزدی در محله ای فقیرنشین در شهر یزد است .(شازده حمام) ااو درر ااین کتااب گوشه اای ااز ااوضاع ااجتماعی شهرر یزد راا درر دهه هاای 1330 توصیف می کند. پاپلی دانش آموخته ی جغرافیا در ایران و ...

قرارداد اجاره نامه سایز A3

قرارداد اجاره نامه سایز A3

قرارداد اجاره نامه سایز A3 شبیه ترین قرارداد اجاره نامه به قرارداد اتحادیه املاک ایران اگر میخواهید یک قرارداد با رعایت تمامی مقررات اتحادیه و قانون اساسی داشته باشید این فایل را دانلود کنید. تمامی بند ها مشابه با مفاد قرارداد اتحادیه میباشد. این اجاره نامه برای ...

کلید نمره گذاری فرم بلند نئو neo ( کلید نمره گذاری +

کلید نمره گذاری فرم بلند نئو neo ( کلید نمره گذاری +

پرسشنامه شخصیتی نئو- فرم 240 سوالی – NEOPI-R تعداد سوالات: 240 تعداد صفحات: 7 (پرسشنامه) + 4 (پاسخنامه-کلید نمره گذاری-تفسیر) شامل: پرسشنامه + پاسخنامه + کلید نمره گذاری + تفسیر نوع فایل: (پاسخنامه-کلید نمره گذاری-تفسیر) WORD + (پرسشنامه) PDF ...

دانلود کتاب مستند داستانی حیفا

دانلود کتاب مستند داستانی حیفا

عنوان کتاب: حیفا نویسنده: محمدرضا حدادپور جهرمی فرمت فایل: PDF تعداد صفحات: 204 ناشر: انتشارات معارف زبان: فارسی توضیحات: این مجموعه دربردارنده داستان زندگی و ماموریت دختری جاسوس از اداره ی متساوای سازمان موساد در منطقه غرب آسیاست. آن دختر، همانند دیگر خواهرانش به ...

حل المسائل فصل نهم ( تقطیر) کتاب عملیات واحد

حل المسائل فصل نهم ( تقطیر) کتاب عملیات واحد

حل المسائل فصل نهم ( تقطیر) کتاب عملیات واحد رابرت تریبال( جلد دوم) با توجه به موجود نبودن حل المسائل جلد دوم کتاب عملیات واحد رابرت تریبال، عده ای از دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاههای معتبر تصمیم گرفتیم شروع به حل مسائل پایانی فصل های 9الی 14 این کتاب ...

اندیکاتور R & S جهت کسب درآمد از سایت الیمپ

اندیکاتور R & S جهت کسب درآمد از سایت الیمپ

خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت الیمپ توضیح دادیم . برای رفتن به سایت الیمپ اصلی کلیک کنید برای رفتن به ...

آموزش تله کینزی در دو روز

آموزش تله کینزی در دو روز

فقط در 2 روز...! توضیحات کم و مختصر نشانه نا کار آمد بودن مجموعه آموزشی نیست! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده ...

آموزش افزایش رایگان طلا در بازی آنلاین زولا

آموزش افزایش رایگان طلا در بازی آنلاین زولا

آموزش افزایش طلا در بازی آنلاین زولا بهترین پکیج آموزشی از نظر کاربران برای اطمینان بیشتر نظرات را بخوانید زولا یک بازی ایرانی می باشد که توسط ایرانیان زحمتکش ساخته شده است و سبک این بازی تفنگی ، اکشن ، آنلاین میباشد که در این بازی مراحل مختلفی وجود دارد که میتوانید ...

اعتبار ما اعتماد شما

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما