بیتوته پرتابل جامع شامل ،کسب درآمد،و مقالات دانشگاهی

بهترین ها ی اینترنت را از سایت ما دانلود کنید با ضمانت هفت ستاره

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 49
  • بازدید دیروز : 220
  • بازدید کل : 89493

پیوند ها

بررسی اثرات ترکیبات هورمونی درمیزان تولید مواد فنولی درگیاه آلوئه ورا اکوتیپ استان گلستان


بررسی اثرات ترکیبات هورمونی درمیزان تولید مواد فنولی درگیاه آلوئه ورا اکوتیپ استان گلستان

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

چکیده...........................................................................................................................

1

فصل اول : مقدمه

 

1-1 مقدمه....................................................................................................................

2

1-2 اهمیت موضوع......................................................................................................

3

1-3 فرضیات................................................................................................................

7

1-4 اهداف پژوهش......................................................................................................

7

فصل دوم : مروری بر منابع

 

2-1 کلیات....................................................................................................................

8

2-1-1 تاریخچه گیاه آلوئه‌ورا.......................................................................................

8

2-1-گیاهشناسی...........................................................................................................

9

2-1-3 تکثیر.................................................................................................................

10

2-1-4 گونه‌ها...............................................................................................................

11

2-1-5 نیازهای اکولوژیکی...........................................................................................

11

2-1-6 خواستگاه و دامنه انتشار....................................................................................

11

2-1-7 خواص دارویی و موارد استفاده.........................................................................

12

2-1-8 موادموثره و ترکیبات.........................................................................................

12

2-2 کشت بافت گیاهی.................................................................................................

15

2-2-1 تاریخچه کشت بافت گیاهی..............................................................................

15

2-2-2 اهداف کشت بافت گیاهی.................................................................................

16

2-2-3 تعریف کشت بافت گیاهی.................................................................................

16

2-2-4 انواع کشت بافت گیاهی....................................................................................

17

2-2-5 بررسی اثرات فاکتورهای مختلف در محیط کشت.............................................

18

2-2-6 نمک‌های غیرآلی...............................................................................................

19

2-2-7 ویتامین‌ها..........................................................................................................

19

2-2-8 منبع انرژی.........................................................................................................

19

2-2-9 عوامل فیزیکی...................................................................................................

20

2-2-10 ریزنمونه..........................................................................................................

20

2-2-11 pHمحیط.......................................................................................................

20

2-2-12 چگونگی انتخاب محیط کشت.........................................................................

20

2-2-13 ریشه‌زائی........................................................................................................

21

2-3 هورمون‌ها..............................................................................................................

21

2-3-1 اکسین‌ها............................................................................................................

21

2-3-2 سایتوکینین‌ها.....................................................................................................

22

2-4 کالوس‌زایی...........................................................................................................

23

2-4-1 انواع کالوس.....................................................................................................

23

2-4-2 مراحل رشد کالوس...........................................................................................

24

2-4-3 اندازه گیری رشد کالوس..................................................................................

24

2-4-4 آلودگی در کشت کالوس..................................................................................

24

2-4-5 تاثیر هورمون‌ها در القای کالوس.......................................................................

25

2-5 کنترل قهوه‌ای شدن................................................................................................

29

2-6 تولید متابولیت‌های ثانویه.......................................................................................

32

2-7 ریزازدیادی............................................................................................................

34

2-7-1 ریزازدیادی گیاهان از طریق کشت بافت............................................................

34

2-7-2 انتخاب ریزنمونه................................................................................................

35

2-7-3 تاثیر هورمون‌ها در ریزازدیادی..........................................................................

36

2-7-4 تاثیر هورمون‌ها در باززایی................................................................................

40

فصل سوم : مواد و روش‌ها

 

3-1 مواد گیاهی............................................................................................................

43

3-2 کشت بافت............................................................................................................

43

3-2-1 تهیه محلول ذخیره محیط‌های کشت...................................................................

43

3-2-1-1 تهیه محلول ذخیره عناصر ماکرو....................................................................

44

3-2-1-2 تهیه محلول ذخیره عناصر میکرو...................................................................

44

3-2-1-3 تهیه محلول ذخیره آهن سدیم....................................................................

44

3-2-1-4 تهیه محلول ذخیره ویتامین ها........................................................................

44

3-2-1-5 هورمون‌ها.....................................................................................................

45

3-3- تهیه محیط کشت.................................................................................................

45

3-4 ضدعفونی نمونه‌های گیاهی...................................................................................

45

3-4-1 ضدعفونی اندام گیاهی .....................................................................................

46

3-5 تهیه ریزنمونه.........................................................................................................

46

3-6 روش انجام پژوهش...............................................................................................

47

3-6-1 تکثیر.................................................................................................................

47

3-6-2 ریزازدیادی........................................................................................................

47

3-6-2-1 اثر هورمون اکسین........................................................................................

48

3-6-2-2 اثر هورمون سیتوکینین...................................................................................

48

3-6-3 تاثیر هورمون‌های اکسین بر روی القای کالوس..................................................

48

3-6-4 تاثیر هورمون‌های اکسین بر میزان ترکیبات پلی فنلی.........................................

49

3-6-4-1 روش اندازه‌گیری ترکیبات پلی‌فنل................................................................

49

3-6-4-2 منحنی استاندارد پلی‌فنل‌ها............................................................................

49

3-7 صفات مورفولوژیکی مورد بررسی و روش اندازه‌گیری آن‌ها.................................

50

3-7-1 تعداد برگ.........................................................................................................

50

3-7-2 تعداد ریشه........................................................................................................

50

3-7-3 طول برگ..........................................................................................................

50

3-7-4 طول ریشه.........................................................................................................

50

3-7-5 تعداد روز تا القای کالوس.................................................................................

50

3-7-6 درصد کالوس‌زایی............................................................................................

50

3-7-7 مورفولوژی کالوس...........................................................................................

51

3-7-8 وزن خشک کالوس...........................................................................................

51

3-8 آنالیز آماری و تجزیه و تحلیل داده‌ها.....................................................................

51

فصل چهارم : نتایج

 

4-1 تاثیر هورمون سیتوکینین بر صفات رویشی.............................................................

52

4-1-1 هورمون BAP..................................................................................................

52

4-1-1-1 تعداد برگ....................................................................................................

52

4-1-1-2 طول برگ.....................................................................................................

54

4-1-1-3 تعداد ریشه...................................................................................................

56

4-1-1-4 طول ریشه.....................................................................................................

58

4-1-2 هورمون Kin....................................................................................................

60

4-1-2-1 تعداد برگ....................................................................................................

60

4-1-2-2 طول برگ.....................................................................................................

62

4-1-2-3 تعداد ریشه...................................................................................................

64

4-1-2-4 طول ریشه.....................................................................................................

66

4-2 تاثیر هورمون اکسین بر صفات رویشی..................................................................

68

4-2-1 هورمون NAA.................................................................................................

68

4-2-1-1 تعداد برگ....................................................................................................

68

4-2-1-2 طول برگ.....................................................................................................

71

4-2-1-3 تعداد ریشه...................................................................................................

73

4-2-1-4 طول ریشه.....................................................................................................

75

4-2-2 هورمون IBA...................................................................................................

77

4-2-2-1 تعداد برگ....................................................................................................

77

4-2-2-2 طول برگ.....................................................................................................

79

4-2-2-3 تعداد ریشه...................................................................................................

81

4-2-2-4 طول ریشه.....................................................................................................

83

4-3 بررسی اثرمتقابل هورمون‌ها بر صفات رویشی........................................................

85

4-3-1 تعداد برگ.........................................................................................................

85

4-3-2 طول برگ..........................................................................................................

88

4-3-3 تعداد ریشه........................................................................................................

91

4-3-4 طول ریشه.........................................................................................................

94

4-4 بررسی تاثیر هورمون‌های اکسین بر روی القای کالوس..........................................

96

4-5 بررسی تاثیر هورمون‌های اکسین بر روی میزان فنل................................................

99

فصل پنجم : بحث

 

5-1 بحث......................................................................................................................

102

5-1-1 ریزازدیادی........................................................................................................

102

5-1-2 تعداد برگ.........................................................................................................

102

5-1-3 طول برگ..........................................................................................................

106

5-1-4 تعداد ریشه........................................................................................................

108

5-1-5 طول ریشه.........................................................................................................

110

5-1-6 تاثیر اکسین‌ها برالقای کالوس............................................................................

111

5-2 پیشنهادات.............................................................................................................

114

فهرست منابع.................................................................................................................

115

پیوست..........................................................................................................................

123

چکیده انگلیسی.............................................................................................................

126

 

فهرست جدول‌ها

عنوان

صفحه

4-1 تجزیه واریانس اثر هورمون BAP بر تعداد برگ............................................................................

53

4-2 تجزیه واریانس اثر هورمون BAP بر طول برگ.............................................................................

55

4-3 تجزیه واریانس اثر هورمون BAP بر تعداد ریشه...........................................................................

57

4-4 تجزیه واریانس اثر هورمون BAP بر طول ریشه............................................................................

59

4-5 تجزیه واریانس اثر هورمون Kin بر تعداد برگ..............................................................................

61

4-6 تجزیه واریانس اثر هورمون Kin بر طول برگ...............................................................................

63

4-7 تجزیه واریانس اثر هورمون Kin بر تعداد ریشه.............................................................................

65

4-8 تجزیه واریانس اثر هورمون Kin بر طول ریشه..............................................................................

67

4-9 تجزیه واریانس اثر هورمون NAA بر تعداد برگ..........................................................................

69

4-10 تجزیه واریانس اثر هورمون NAA بر طول برگ..........................................................................

72

4-11 تجزیه واریانس اثر هورمون NAA بر تعداد ریشه........................................................................

73

4-12 تجزیه واریانس اثر هورمونNAA بر طول ریشه.........................................................................

76

4-13 تجزیه واریاتس اثر هورمون IBA بر تعداد برگ...........................................................................

78

4-14 تجزیه واریانس اثر هورمون IBA بر طول برگ...........................................................................

80

4-15 تجزیه واریانس اثر هورمون IBA برتعداد ریشه...........................................................................

82

4-16 تجزیه واریانس اثر هورمون IBA برطول ریشه...........................................................................

84

4-17 تجزیه واریانس اثرمتقابل هورمون BAP و IBA بر تعداد برگ...................................................

87

4-18 تجزیه واریانس اثرمتقابل هورمون Kin و IBA بر طول برگ......................................................

90

4-19 تجزیه واریانس اثرمتقابل هورمون Kin و NAA بر تعداد برگ...................................................

93

4-20 تجزیه واریانس اثرمتقابل هورمون Kin و NAA بر طول ریشه....................................................

95

4-21 تاثیر هورمون های اکسین بر روی القای کالوس............................................................................

97

4-22 تجزیه واریانس تاثیر هورمون‌های اکسین بر میزان فنل...................................................................

100

 

 

 

فهرست شکل‌ها

عنوان

صفحه

2-1 گیاه آلوئه‌ورا..................................................................................................................................

6

2-2 گل‌های زردرنگ و گل‌آذین خوشه‌ای گیاه آلوئه‌ورا.........................................................................

10

2-3 ترکیبات آلوئه‌ورا...........................................................................................................................

14

2-4 ساختار شیمیایی ترکیبات گیاه آلوئه‌ورا...........................................................................................

15

3-3 تکثیر گیاه آلوئه‌ورا.........................................................................................................................

47

3-4 کالوس‌های از بین رفته در اثر تولید ترکیبات فنلی..........................................................................

49

4-1 مقایسه تعداد برگ در هورمون BAP.............................................................................................

54

4-2 مقایسه طول برگ در هورمون BAP..............................................................................................

56

4-3 مقایسه تعداد ریشه در هورمون BAP............................................................................................

58

4-4 مقایسه طول ریشه در هورمون BAP.............................................................................................

60

4-5 مقایسه تعداد برگ در هورمون Kin...............................................................................................

62

4-6 مقایسه طول برگ در هورمون Kin.................................................................................................

64

4-7 مقایسه تعداد ریشه در هورمون Kin..............................................................................................

66

4-8 مقایسه طول ریشه در هورمون Kin...............................................................................................

68

4-9 مقایسه تعداد برگ در هورمون NAA.............................................................................................

70

4-10 مقایسه طول برگ در هورمون NAA...........................................................................................

72

4-11 مقایسه تعداد ریشه در هورمون NAA.........................................................................................

75

4-12 مقایسه طول ریشه در هورمون NAA...........................................................................................

77

4-13 مقایسه تعداد برگ در هورمون IBA............................................................................................

79

4-14 مقایسه طول برگ در هورمون IBA..............................................................................................

81

4-15 مقایسه تعداد ریشه در هورمون IBA...........................................................................................

83

4-16 مقایسه طول ریشه در هورمون IBA............................................................................................

85

4-17 اثر متقابل هورمون ها بر تعداد برگ..............................................................................................

88

4-18 اثر متقابل هورمون ها بر طول برگ...............................................................................................

91

4-19 اثر متقابل هورمون ها بر تعداد ریشه.............................................................................................

93

4-20 اثر متقابل هورمون ها بر طول ریشه..............................................................................................

96

4-21 تاثیر هورمون‌های اکسین در القای کالوس....................................................................................

99

فهرست نمودارها

عنوان

صفحه

4-1 مقایسه تعداد برگ در هورمون BAP.............................................................................................

52

4-2 مقایسه طول برگ در هورمون BAP...............................................................................................

55

4-3 مقایسه تعداد ریشه در هورمون BAP............................................................................................

57

4-4 مقایسه طول ریشه در هورمون BAP..............................................................................................

59

4-5 مقایسه تعداد برگ در هورمون Kin...............................................................................................

61

4-6 مقایسه طول برگ در هورمون Kin................................................................................................

63

4-7 مقایسه تعداد ریشه در هورمون Kin..............................................................................................

65

4-8 مقایسه طول ریشه در هورمون Kin................................................................................................

67

4-9 مقایسه تعداد برگ در هورمون NAA.............................................................................................

69

4-10 مقایسه طول برگ در هورمون NAA............................................................................................

71

4-11 مقایسه تعداد ریشه در هورمون NAA.........................................................................................

73

4-12 مقایسه طول ریشه در هورمون NAA...........................................................................................

75

4-13 مقایسه تعداد برگ در هورمون IBA............................................................................................

77

4-14 مقایسه طول برگ در هورمون IBA..............................................................................................

79

4-15 مقایسه تعداد ریشه در هورمون IBA...........................................................................................

81

4-16 مقایسه طول ریشه در هورمون IBA.............................................................................................

83

4-17 مقایسه اثرمتقابل هورمون BAP و IBA بر تعداد برگ................................................................

86

4-18 مقایسه اثرمتقابل هورمون Kin و IBA بر طول برگ ..................................................................

89

4-19 مقایسه اثرمتقابل هورمون Kin و NAA بر تعداد ریشه...............................................................

92

4-20 مقایسه اثرمتقابل هورمون Kin و NAA بر طول ریشه.................................................................

94

4-21 مقایسه تاثیر هورمون‌های اکسین بر القای کالوس..........................................................................

100

 

فهرست علامت‌ها و اختصارها

 

بنزیل آمینو

Benzyl Amino

BA

6- بنزیل آمینو پورین

6-Benzyl Amino Purine

BAP

ایندول-3- اسید استیک

Indol-3- Acetic Acid

IAA

ایندول-3- بوتیریک اسید

Indol-3-Butyric Acid

IBA

1-نفتالین اسید استیک

Naohtalene Acetic Acid

NAA

2و4-دی کلروفنوکسی اسیداستیک

2,4-D-chlorophenoxyacetic Acid

2,4-D

N- ایزو پنتیل امینو پورین

N-isopentenylamino purin

2ip

کینتین

Kinetin

Kin

 
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید  انتشار : ۱۱ مهر ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 138

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه آپدیت مهرماه 97 نکته: دوستان عزیز یکی از سوالاتی که خیلی از کاربران میپرسند اینه که آیا پکیج شما همون پکیجی هستش که تو اینترنت زده (کسب درآمد ۳۰۰ هزار در 30 دقیقه ) ؟! نخیر ، اون (پکیج کسب درآمد ۳۰۰،۰۰۰ در ۳۰ دقیقه ) به شما کلا یک چیز دیگه رو ...

نرم افزارکنترل گوشی فرزندان و همسر(فوق حرفه ای و

نرم افزارکنترل گوشی فرزندان و همسر(فوق حرفه ای و

نرم افزارکنترل گوشی همسر و فرزندان(فوق حرفه ای و VIP) از جمله گزارشاتی که می توانید با این پکیج به آن ها دسترسی داشته باشید و برای شما ارسال می کند عبارتند از: SMS های ورودی، خروجی بدون امکان حذف شدن و ارسال گزارش لحظه ای به همراه شماره فرد و متن پیام، تماس های ورودی،خروجی و از ...

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/05/26 اضافه شدن ویدیوی جدید بسم الله الرحمن الرحیم کسب درآمد اینترنتی سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم ...

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ١٣٠ هزار تومان

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ١٣٠ هزار تومان

سلام دوست خوبم اگه از زندگي و كارت رضايت نداري.. اگه از وضعيت روحي و بي پولي خسته شدي.. اگه احساس ميكني هميشه تو تمامي كارها بازنده اي و اعتماد به نفس پاييني داري.. اگه ميخواي يك فعاليت جديد رو شروع كني .. و يا حتي ميخواي وضعيت زندگيتو بهتر و بهتر كني و جاذب ثروت و موفقيت ...

دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

معرفی کتاب:(روان درمانی اگزیستانسیال فارسی) روان درمانی اگزیستانسیال گونه ای روان درمانی پرکار یا پویه نگر است. پویا اصطلاحی ست که در حیطه ی بهداشت روان به چهره روان پویه شناسی بسیار بهره گیری می شود؛ و اگر کسی بخواهد یگانه از اساسی ترین ویژگی های رویکرد اگزیستانسیال را ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی ...

کسب درامداز اینترنت تضمینی

کسب درامداز اینترنت تضمینی

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 ابان 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای شناسایی ...

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت الیمپ توضیح دادیم . برای رفتن به سایت الیمپ اصلی کلیک کنید برای رفتن به سایت نمایندگی ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

اگه واقعا خواهان تغییر و درآمدزایی هستید، این صفحه رو کامل مطالعه کنید، در غیر این صورت میتونید با خیال راحت این صفحه رو ترک کنید :) این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید ...

نسخه ویژه برنامه اد ممبر بی نهایت

نسخه ویژه برنامه اد ممبر بی نهایت

با سلام خدمت تمام عزیزانی که از سایت فروشگاهی کافه فایل دیدن میکنند اول دوستان میخواستم قبل از فروش بسته ادد ممبر تلگرام یک توضیحی رو براتون بدم : جدیدا در بین برخی از سایت ها متاسفانه شاهد فروش این بسته هستیم اما این دوستان با بداخلاقی هایی که دارند نمیخواهند اطلاع بدن که ...

ملت عشق

ملت عشق

کتاب ملت عشقعنوان پرفروش ترین کتاب تاریخ ترکیه را به دست آورده است. این کتاب در ایران هم با استقبال بسیار خوبی مواجه شده و توانسته است طرفداران زیادی پیدا کند. در قسمتی از پشت جلد کتاب آمده است: مولانا خودش را «خاموش» می نامید؛ یعنی ساکت. هیچ به این ...

تماس ناشناس و رایگان با شماره دلخواه+شماره مجازی

تماس ناشناس و رایگان با شماره دلخواه+شماره مجازی

برنامه تماس رایگان با دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که با وی تماس ...

دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

مادر احسان از دستش کلافه شده است. احسان ۱۰ سال دارد و در کلاس چهارم ابتدایی تحصیل می‌کند. او گاهی اوقات رفتارهای بد و پرخاشگرانه‌ای از خود نشان می‌دهد. احسان وقتی عصبانی می‌شود همه چیز را به هم می‌ریزد؛ از کوسن‌های مبل که به اطراف پرتاب می‌شود بگیرید تا کاغذ ...

علائم راهنمایی و رانندگی به سه زبان انگلیسی

علائم راهنمایی و رانندگی به سه زبان انگلیسی

یک مجموعه کامل از تمام علائم راهنمایی و رانندگی به سه زبان انگلیسی وعربی و فارسی که کابرد بسیار زیادی دارد . امیدوارم از این محصول نهایت استفاده را ببرید. ...

دانلود کتاب ایموشن کد و بادی کد نوشته دکتر بردلی

دانلود کتاب ایموشن کد و بادی کد نوشته دکتر بردلی

دارای 200 صفحه کامل ترین ورژن کتاب با این کتاب به صورت خیلی ساده، روان و روشن میتوان ای اف تی یا همان ضربه ترابی را در کمترین زمان ممکن یاد گرفت و از از برایه آزاد سازی احساسات گیر افتاده خود کمک بگیرید با کمک ای اف تی میتوان تمام بیماری هایه ناشی از احساسات گیر افتاده را ...

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟ خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول داشته باشد و یا می خواهید دل کسی را بدست بیاورید و در این راه همیشه با شکست مواجه شده ...

دانلود کتاب مدیریت بازاریابی فیلیپ کاتلر ترجمه

دانلود کتاب مدیریت بازاریابی فیلیپ کاتلر ترجمه

خلاصه کتاب مدیریت بازاریابی فصول 1 الی13 نوع فایل :pdf تعدادصفحه:80 زبان:فارسی حجم فایل: 1.048kb ...

دانلود نمونه سوالات فنی و حرفه ای رشته های آرایش

دانلود نمونه سوالات فنی و حرفه ای رشته های آرایش

شما با خواندن این پکیج قبولی خود را 100%تضمین کنید محتوای این پکیج: نمونه سوالات فنی و حرفه ای رشته های آرایش و پیرایش زنانه در زمینه های ذیل است :نمونه سوالات رشته ی آرایش مو با جوابنمونه سوالات رشته متعادل ساز چهره زنانه با جوابنمونه سوالات میزانپلی با جوابنمونه سوالات رشته ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

آموزش تله کینزی در دو روز

آموزش تله کینزی در دو روز

فقط در 2 روز...! توضیحات کم و مختصر نشانه نا کار آمد بودن مجموعه آموزشی نیست! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

دانلود کتاب جوغن ها pdf

دانلود کتاب جوغن ها pdf

اگر علاقه مند به باستان شناسی باشید، پس از مطالعه مقالات و کتاب ها مطمئنا به واژه جوغن یا جوغان برخوردید. شناخت جوغن ها در گنج یابی بسیار مهم است چون: يکي از بيشترين علايمي که در ايران عزيز وجود داره سنگ کاسه و جوغنها هستند کاسه ها به طور معمول نشانه قبر هستند اما ...

کتاب اطلس چاکرا (pdf)

کتاب اطلس چاکرا (pdf)

کتاب اطلس چاکرا اثر کالاشاترا گووین دا ترجمه مهناز مشرقی راهنمای نمودن کاربردی و عملی و کار کردن با چاکراها کتاب اطلس چاکراها ، تمامی اطلاعات را در مورد هفت مرکز انرژی (چاکرایی ) در بدن انسان ارائه می کند . از مرحله ی مقدماتی و تست های کافی و برنامه هایی جامع برای کار با ...

دانلود مجموعه کامل سوالات ازمون فنی حرفه ای رشته

دانلود مجموعه کامل سوالات ازمون فنی حرفه ای رشته

اگر قصد دارید در آزمون سازمان فنی و حرفه ای در رشته تعمیرات موبایل شرکت کنید حتما این فایل نمونه سوالات را تهیه فرمایید. اگر نمونه سوالات را شما مطالعه بفرمایید بصورت تضمینی تمامی سوالات تستی ازمون آنلاین و نیز آزمون هماهنگ کارت مهارت تعمیرکاری موبایل را به درستی پاسخ ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

افزایش لایک بینهایت اینستاگرام

افزایش لایک بینهایت اینستاگرام

نرم افزار افزایش لایک بینهایت اینستاگرام – بدون هزینه اضافی امروز برای شما دوستان نرم افزار افزایش لایک بینهایت اینستاگرام که کاربرد بسیار فوق العاده عالی رو داره در اختیارتون قرار دادیم با کمک این برنامه شما در عرض یک ساعت تبدیل به فروشنده لایک اینستاگرام میشوید این ...

دانلود کتاب نایاب مرجان جادو

دانلود کتاب نایاب مرجان جادو

کتاب بسیار ارزشمند و کمیاب مرجان جادو که بزرگ ترین و بهترین کتاب در زمینه علوم غریبه میباشد که شامل1273 صفحه است. همراه رمز یاب حروف ( این کتاب بعضی از کلماتش بصورت رمز نوشته شده) مشخصات کتاب مرجان جادو : تعداد صفحه : 1273 صفحه حجم فایل : 324 مگابایت فرمت : PDF نویسنده: قیحائیل ...

نرم افزار اندروید دیکشنری آلمانی به آلمانی

نرم افزار اندروید دیکشنری آلمانی به آلمانی

Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache اگر با زبان آلمانی سرو کار دارید و تحقیق کرده باشید، حتما اسم موسسه Langenscheidt را شنیده اید. این دیکشنری که تقریبا تمام دبیران زبان آلمانی به بی نظیر بودن این دیکشنری هم عقیده هستند، دارای یکی از گسترده ترین دایره لغاط همراه با تلفظ می ...

دانلود حل المسائل کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال

دانلود حل المسائل کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال

عنوان فایل:دانلود رایگان حل المسائل کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی لوئیس لیتهلد جلد دوم (قسمت دوم) نوع فایل:pdf تعداد صفحات:430 حجم فایل:39MB مولف:لوئیس لیتهلد تشریح:محمد حسین محسنیان نمونه های از صفحات فایل: ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

اعتبار ما اعتماد شما

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما